Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Andra anmälningar

En del åtgärder utöver dem du kan läsa om på separata sidor behöver anmälas. Här informerar vi om några exempel.

Flytta eller anlägga ny infart

När du ska flytta eller anlägga en ny infart till din fastighet ska du anmäla det till väghållaren. Därutöver finns det flera andra saker att ta hänsyn till, bland annat trafiksäkerhet, fasta anläggningar och dagvattenhantering. På den här sidan har vi gjort en checklista.

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra hiss så behöver du göra en anmälan till bygglovenheten.

Att byta hisskorg mot en hisskorg som har samma dimension som den utbytta är ingen anmälanpliktig åtgärd.

Installation av fettavskiljare

Fett i avloppsvatten från bland annat restauranger, storkök och bagerier kan leda till problem med igensättning i avloppsledningar. Därför är det ett krav att installera fettavskiljare när verksamheter av det slaget startar eller om en lokal ska förändras för att användas till något som riskerar att orsaka problem med fett i ledningar.
Läs mer om krav på fettavskiljare

Om du ska installera fettavskiljare ska du också anmäla byggåtgärden till kommunen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

I de flesta byggnader ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet. Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska och att byggnaden har ett bra inomhusklimat. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att reglerna för OVK följs.Läs mer om OVK här

Stambyte

Om stambytet ska utföras i befintligt VA-schakt behöver du inte anmäla åtgärden. Detta betraktas som underhåll och är inte en anmälningspliktig åtgärd.
Ska du däremot placera nya VA-stammar i nya lägen som kan påverka byggnadens bärande konstruktion behöver du anmäla åtgärden.
I detaljplanen kan det även finnas en bestämmelse om att anmälan krävs för underhållsåtgärder.

Åtgärder som påverkar brandskyddet väsentligt

Väsentlig åtgärd kan exempelvis vara förändrad brandcellsindelning, nya dörrar i brandcellsgräns, förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.

Ändring och underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Om du äger en byggnad med särskilt bevarandevärde som har skyddsbestämmelser i detaljplan ska du alltid anmäla om du har tänkt utföra underhållsarbete. Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsservice.


Vissa byggnader eller byggnadsverk med särskilt bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen. Du behöver antingen göra en anmälan och invänta startbesked eller söka bygglov innan du genomför underhållsåtgärder. Det gäller alla åtgärder, även de som annars inte är lov- eller anmälningspliktiga.


Åtgärder som syftar till att bibehålla, bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde räknas som underhåll. Det är viktigt att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.


• Du behöver alltid anmäla underhållsåtgärder även om åtgärden i sig inte är lovpliktig. Till exempel om du ska måla om fasaden i samma material och kulör som tidigare.
• Du behöver alltid söka bygglov om du ska ändra byggnadens yttre utseende eftersom det kan påverka byggnadens eller områdets karaktär och / eller dess kulturhistoriska värde. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak.


Vill du göra en anmälan?

Bygglovansökan eller anmälan

Sidan uppdaterades: