Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Får jag stycka?

Om en fastighet är möjlig att stycka eller inte beror av flera olika faktorer. Några av dem presenteras här nedan.

Detaljplaner

Om det finns en detaljplan över området där fastigheten ligger reglerar den användningen och utformningen av fastigheten. Där kan det till exempel anges en minsta tillåtna fastighetsstorlek, vilket innebär att det krävs att din fastighet är minst dubbel så stor för att kunna styckas till två fastigheter. Det är också vanligt med bestämmelser som reglerar hur stor del av tomten som får bebyggas eller att det anges ett minsta tillåtna avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns.

Detaljplanerna har normalt en genomförandetid på 10-15 år, bestämmelserna i planen fortsätter dock att gälla även efter det att genomförandetiden är slut. Planenheten i Nacka kommun hanterar alla frågor om ändring och upphävande av en detaljplan.

Om en önskad avstyckning strider mot bestämmelserna i en detaljplan eller områdesbestämmelser kan det i vissa fall ändå vara möjligt att genomföra avstyckningen. Lantmäterimyndigheten i Nacka har en, dock mycket begränsad, möjlighet, att vid ett litet avsteg som inte motverkar planens syfte medge en avstyckning med mindre avvikelse från planbestämmelserna.

Områdesbestämmelser

Ett område som saknar detaljplan kan ha områdesbestämmelser som påverkar möjligheten att kunna stycka, till exempel genom att begränsa byggrätten. Områdesbestämmelserna saknar genomförandetid, de gäller tills de ändras eller upphävs.

Bestämmelser om fastighetsindelning

Om det finns bestämmelser om fastighetsindelning (som reglerar hur området ska vara indelat i fastigheter) så krävs det att den tänkta avstyckningen stämmer överens med bestämmelserna, för att fastigheten ska vara möjlig att stycka.

Äldre fastighetsplaner och tomtindelningar gäller nu som bestämmelser om fastighetsindelning.

Fastighetsbildningslagen

Förutom att en avstyckning ska stämma överens med gällande detaljplaner och bestämmelser prövas också att både den nya fastigheten och den kvarvarande delen av fastigheten uppfyller fastighetsbildningslagens lämplighetskrav. För bostadsfastigheter gäller till exempel att fastigheten ska få en lämplig utformning samt att den ska få tillfredställande tillgång till vatten, avlopp och väg inom den egna fastigheten eller med stöd av en rättighet på någon annan fastighet.

Sidan uppdaterades: