Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tips innan du ansöker

När det är dags för ditt barn att börja förskola har du som vårdnadshavare i Nacka nästan 100 förskolor att välja bland. Här får du några tips om vad som kan vara bra att tänka på inför valet av förskola.

Alla förskolor drivs utifrån samma regler, men hur de arbetar kan se lite olika ut. Som exempel kan förskolornas storlek, barngruppernas storlek och personalens utbildningsnivå skilja sig åt. Förskolor kan även ha olika pedagogiska inriktningar. Rutiner, utemiljö och lokaler varierar också mellan förskolor. Innan du väljer förskola kan det vara bra att fundera över om det är något som är särskilt viktigt för just dig och ditt barn.

Det är vanligt att föräldrar besöker några olika förskolor innan de gör sitt val. Ett besök är ett bra sätt att bilda en egen uppfattning om förskolans verksamhet och lekmiljö. I blocken nedan finns tips om vad du kan fundera över innan du besöker olika förskolor.

Jämför innan du väljer!

Nackas jämförelseverktyg Jämföraren ger dig möjlighet att

 • hitta alla förskolor i Nacka via en karta,
 • jämföra alla förskolor i Nacka med hjälp av statistik från Skolverket, Nackas egen statistik samt från Nackas årliga enkät till föräldrar.
 • läsa en kort beskrivning av varje förskolas verksamhet.
 • läsa mer om varje förskola på förskolans egen webbsida.
Jämför alla förskolor i Nacka Länk till Jämföraren


Plats direkt

I Jämföraren kan du också se vilka förskolor som erbjuder Plats direkt. De förskolor och pedagogisk omsorg som har lediga platser men ingen i kön som önskar plats just nu kan erbjuda en plats direkt. Avvikelser kan förekomma under sommarmånaderna juni-augusti. Kontakta anordnaren för mer information.

Du hittar anordnarna som har Plats Direkt via Jämföraren. Klicka på knappen Välj förskolor som har Plats Direkt och sedan på "Ja".

Skollag och läroplan

Alla förskolor ska arbeta utifrån skollagen och förskolans läroplan. I Nacka finns dessutom kommunens riktlinjer som gäller för både kommunala och fristående förskolor. För de fristående förskolorna finns dessutom auktorisationsvillkor som de måste följa.

Förskolans läroplan beskriver vad alla barn har rätt till under sin tid i förskolan. I undervisningen ska barnen få möjlighet att utveckla sig inom olika områden, bland annat språk, matematik, hälsa och hållbar utveckling.

Förskolans utbildning ska också genomföras i demokratiska former, och barnen ska få leka och ha inflytande över sin vardag. Förskolan ska även samarbeta med dig som vårdnadshavare.
Läs mer om förskolans läroplan på Skolverkets webbplats

Frågor du kan ställa till förskolan:

 • Hur organiserar ni er undervisning?
 • Hur arbetar ni med de olika områdena i läroplanen, till exempel språkutveckling, matematik, hälsa och hållbar utveckling?

Förskolans lokaler och utemiljö

Förskolans lokaler

Att besöka en förskola är ett bra sätt att se hur lokalerna ser ut, till exempel hur det ser ut där barnen äter, där de vilar och vilka lekmöjligheter som finns. De flesta förskolor i Nacka erbjuder visning av förskolan för föräldrar som ska välja förskola.

Fråga att fundera på:

Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller förskolans lokaler?

Frågor du kan ställa till förskolan:

 • Hur använder ni era lokaler, till exempel för undervisning, lek och måltider?
 • Har ni några speciella rum, som rörelserum, ateljé eller verkstad?

Utemiljön på förskolan

En förskolas utomhusmiljö är en viktig del av den pedagogiska verksamheten, Förskolans utemiljö kan på flera sätt främja barns hälsa, utveckling och lärande.

Fråga att fundera på:

Vad är viktigt för mig och mitt barn när det gäller förskolans utomhusmiljö?

Frågor du kan ställa till förskolan:

 • Hur använder ni era utomhusmiljöer, till exempel för undervisning och lek?
 • Brukar ni ta er till platser utanför förskolans område? Vart och hur ofta?

Barngrupper och personal

Barngruppen

Barngruppernas storlek kan variera mellan förskolorna. Vad som kan anses som en lagom stor barngrupp påverkas av flera faktorer - exempelvis personalens kompetens, personaltätheten, barngruppens sammansättning samt lokaler och utemiljö. Be gärna förskolan beskriva hur de organiserar verksamheten för barnen.

Personal på förskolan

I förskolan arbetar olika yrkeskategorier. Förskollärare och barnskötare är vanligast men det kan även finnas annan personal såsom bild-, drama- eller musikpedagoger. Personalens utbildningsbakgrund kan variera mellan förskolorna, till exempel vad gäller andelen utbildade förskollärare.

För att få en uppfattning om relationen mellan antal barn och antal personal på en förskola kan du titta på förskolans "antal barn per heltidstjänst". För att ta fram detta mått har eventuella deltidstjänster på förskolan räknats om till heltider. Om två personer arbetar halvtid räknas de som en heltidstjänst. Sedan divideras antalet heltidstjänster med antalet inskrivna barn på förskolan.

Jämföraren ger dig möjlighet att jämföra de olika förskolorna vad gäller antal barn per årsarbetare och se hur stor andel av personalen som har förskollärarlegitimation.

Jämför alla förskolor i Nacka Länk till Jämföraren

Pedagogiska inriktningar

Förskolor kan ha olika pedagogiska inriktningar. De olika pedagogikerna utgår från olika grundtankar om barns lärande. Oavsett pedagogisk inriktning ska alla förskolor arbeta utifrån den barnsyn som skrivs fram i läroplanen, det vill säga att barnen på förskolan ska känna sig trygga, ha roligt och få utvecklas.

På Jämföraren kan du söka fram de förskolor i Nacka som uppgett att de arbetar med en viss pedagogik.

Jämför alla förskolor i Nacka Länk till Jämföraren


Fråga att själv fundera på:

Vad är viktigt för mig när det gäller pedagogik?

Frågor du kan ställa till förskolan:

 • Arbetar ni utifrån någon särskild pedagogisk inriktning?
 • Vilka är de grundläggande värdena bakom pedagogiken?
 • Vad innebär pedagogiken i praktiken, en vanlig dag på förskolan?

Kommunal eller fristående regi

"Olika regi" - vad innebär det?

En förskola kan drivas i kommunal eller fristående regi. Det betyder att huvudmannen för förskolan (den som äger verksamheten) antingen är Nacka kommun eller en fristående aktör.

En fristående förskola kan exempelvis drivas av ett aktiebolag, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av föräldrakooperativ. Förskolor kan också drivas av ett trossamfund men undervisningen ska alltid vara fri från religiösa inslag.

Frågor att själv fundera på:

 • Är det viktigt för mig om mitt barn går i en kommunal eller fristående förskola?
 • Är det viktigt för mig vem som driver förskolan?

Frågor du kan ställa till förskolan:

 • Om förskolan drivs av ett föräldrakooperativ: Hur mycket förväntas jag som vårdnadshavare hjälpa till med matlagning, städning och andra sysslor?
 • Om förskolan drivs av ett trossamfund: Märks det på verksamheten, och i så fall hur?

Sidan uppdaterades: