Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vem har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Yttranderätt vid dessa möten har enbart ledamöter och tjänstgörande ersättare. Allmänheten har inte yttranderätt och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen.

Vem har rätt att initiera ett ärende i kommunfullmäktige?

Rätt att initiera ärenden i kommunfullmäktige har:

  • kommunstyrelsen
  • andra nämnder
  • ledamot i kommunfullmäktige (genom motion)
  • revisorerna
  • särskild grupp som kommunfullmäktige har utsett

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lägger förslag till beslut i varje ärende. Ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige ska kungöras enligt kommunallagens regler.

I kommunfullmäktige får brådskande ärenden som inte kunnat kungöras enligt lagens krav behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas.

Kommunala folkomröstningar

Det finns ytterligare en möjlighet att väcka ett ärende i kommunfullmäktige och det gäller kommunala folkomröstningar. För dessa gäller att om fem procent av de röstberättigade begär det hos kommunfullmäktige, måste kommunfullmäktige ta upp frågan om en eventuell folkomröstning och behandla den. Däremot är kommunfullmäktige inte tvingat att bifalla framställningen om en folkomröstning.

Sidan uppdaterades: