Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad innebär det att vara god man eller förvaltare?

Personer som inte själva klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller bevaka sina personliga intressen kan få en lättare vardag med en god man som till exempel hjälper till att sköta kontakterna med banker, sociala myndigheter och andra. Detta är en hjälpinsats som bara beviljas om hjälpbehovet inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Gode män och förvaltare utses formellt av tingsrätten, och uppdraget är arvoderat. Den som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. Den som är god man eller förvaltare är ställföreträdare för sin huvudman.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Den huvudsakliga uppgiften är att företräda huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Uppdraget innebär också att se till så att huvudmannen får den vård och tillsyn hen behöver samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

Godmanskap

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller kan tillvarata sina intressen i andra sammanhang. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera. Läs mer i Föräldrabalken 11 kap 4 §.

En god man är ställföreträdare för den som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Till skillnad från när en förvaltare utses, behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att huvudmannen själv, eller genom ombud, har rätt att "agera med rättsligt bindande verkan", till exempel ingå avtal eller ge bort egendom. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Förvaltarskap

En förvaltare kan förordnas till en person som inte kan sköta sina angelägenheter och dessutom är "ur stånd att vårda sig och sin egendom", läs mer i Föräldrabalken 11 kap 7 §. Det är en tvångsåtgärd som till exempel kan bli nödvändig när personen är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar hens ekonomi och sociala existens.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas. Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga och kan, med vissa undantag, inte själv ingå bindande avtal eller utföra andra rättshandlingar.

Förvaltaren agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om förvaltaren handlar utanför sitt förordnande blir rättshandlingen ogiltig och förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig. Överförmyndarnämnden ska varje år pröva om förvaltarskapet ska kvarstå eller inte. Läs mer om förvaltarskap (PDF-dokument, 100 kB).

Vilka uppgifter har en god man eller förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två, eller alla tre.

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas i olika situationer gentemot utomstående, till exempel företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande lagar och regler.

Exempel på uppgifter:

 • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
 • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
 • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
 • ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg
 • inhämta överförmyndarnämndens tillstånd att sälja en bostad

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Dels vardagsekonomin, dels förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrättslägenhet. Häri ingår huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Som god man och förvaltare är man enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom.

Exempel på uppgifter:

 • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
 • betala räkningar
 • lämna fickpengar
 • förvalta huvudmannens tillgångar
 • deklarera
 • sanera eventuella skulder
 • inhämta överförmyndarnämndens tillstånd vid omplacering av tillgångar, med mera

Sörja för person

Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att medverka till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. Att sörja för person innebär också att ställföreträdaren ska försäkra sig om att huvudmannens medel används till dennes nytta.

Det sker genom regelbundna kontakter med huvudmannen själv samt med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera. Vid behov tar ställföreträdaren initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter samt daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att ställföreträdaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen, följa med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller göra andra praktiska saker. De konkreta insatserna genomförs istället genom socialtjänstens försorg (av ledsagare, kontaktperson, hemtjänst med flera) eller genom andra externa aktörer och frivilligorganisationer.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du ladda ner material både om vad en god man och förvaltare gör och vilken roll de har i relation till andra aktörer.

Byte av god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga bli befriad från sitt uppdrag. Men hen måste dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarenheten hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget. Det är överförmyndarenheten som beslutar om eventuellt byte av god man och förvaltare.

Sidan uppdaterades: