Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta centrum, etapp A och B

Syftet med den nya detaljplanen är att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra för ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring det befintliga centrumet i Älta. Detaljplanen möjliggör för ett nytt centrum runt ett nytt torg, cirka 950 bostäder, en förskola, ett äldreboende samt lokaler för olika verksamheter.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Emelie Resvik

Emelie Resvik

Planarkitekt

Christian Nützel

Christian Nützel

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 21 november 2017 till och med 15 januari 2018 är planförslaget ute för samråd.
  • Planhandlingarna finns här till höger under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Kommunen kommer att hålla ett öppet hus i Älta centrum den 7 december 2017 mellan kl 17.30 och 19.30.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Älta centrum. Detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra för ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Bebyggelsen föreslås inhysa blandade funktioner, bostäder, förskola, äldreboende, kultur- och fritidslokaler, mini-ÅVC samt centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör för en mer tät, blandad och levande centrumkärna samt sammankopplade och integrerade allmänna platser med närhet till rekreationsmiljöer. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 245, att sända planförslaget för samråd (PDF-dokument, 138 kB).

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i stadshusets utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.
Information om planförslaget finns även tillgängligt i Älta centrum samt på biblioteken i Älta och Nacka Forum under bibliotekens öppettider.

Välkomna till Öppet hus

Projektledare, planarkitekter, byggaktörer samt ansvariga för vissa specialområden från kommunen kommer att hålla ett öppet hus i Älta centrum den 7 december 2017 mellan kl 17.30 och 19.30 för att svara på frågor om detaljplanen. Det kommer inte att hållas en föredragning av förslaget vid någon särskild tid, utan var och en är välkomna att när som helst under den angivna tiden att ställa frågor. Under öppet hus upprättas inga minnesanteckningar och det som framförs muntligt behöver även framföras skriftligt för att gälla som ett formellt samrådsyttrande.

Synpunkter på planförslaget skickas till

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/440 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/440
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast den 15 januari 2018.

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Eventuella frågor kan ställas till planarkitekterna:

Emelie Resvik, telefon 08-718 96 66 eller e-post emelie.resvik@nacka.se
Christian Nützel, telefon 08-718 94 42 eller e-post christian.nutzel@nacka.se

Mellan den 22 december 2017 och den 5 januari 2018 kan vi ha begränsade möjligheter att svara på telefon eller mejl.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av styrgruppen på delegation av kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplanen för Älta torg etapp A och B ska möjliggöra för cirka 800 nya bostäder med handel i gatuplan, genom byggnation på bland annat befintliga parkeringsytor i centrum. Befintligt centrum flyttas till ett nytt läge som bland annat gränsar direkt mot Ältavägen och ett nytt torg där förutsättningar skapas för bland annat handel, service och uteserveringar. Ett par hundra meter av Ältavägen ges en mer stadsmässig karaktär.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.