Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar - lokaler i nya Älta centrum

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring lokaler i nya Älta centrum

Fråga:
Hur bestäms lokalernas utformning i Ältas nya centrum?

Svar:
Nya lokalernas utformning beror dels på detaljplanens reglerade markanvändning samt kommunens avtal med fastighetsägarna. Kommunen har ett hyresavtal med Wallenstam för lokaler som används av biblioteket, fritidsgården och Kulturknuten. Som hyresvärd ska Wallenstam erbjuda ersättningslokaler när nuvarande lokaler rivs.

Fråga:
Vad styrs i detaljplanen?

Svar:
Detaljplanen visar var olika verksamheter är lämpliga att placeras och detta styrs bland annat av de olika verksamheternas behov av lokalutformning och närhet till centrala stråk. Detaljplanen är flexibel och innebär att lokaler för kultur- och fritidsverksamhet kan omlokaliseras eller förändras över tid. Detaljplanen reglerar inte vilken typ av verksamhet som ska flytta in i en viss lokal.

Fråga:
Vem bygger de nya kvarteren i Älta centrum?

Svar:
Det är Wallenstam som bygger nya kvarter i Älta Centrum.

Fråga:
Får kultur- och fritidsverksamheten mindre lokaler i nya Älta centrum?

Svar:
Nej. En ny överenskommelse har tagits fram mellan Wallenstam och Nacka kommun rörande framtida Älta kultur- och fritidskvarter. Nuvarande ytor är 1233 kvadratmeter för Älta bibliotek, Älta Kulturknut och Älta fritidsgård. Den nya överenskommelsen är på 1725 kvadratmeter viket betyder en utökad yta med 492 kvadratmeter. Denna yta kommer att tillskapa större ytor för biblioteket och kulturhuset för att möjliggöra fler bland annat läsplatser och mediaytor, kulturhuset kommer att få en större foajé och som kommer att kunna fungera som mötesplats för Ältaborna men även andra lokaler för möten och studiecirklar kommer att tillskapas.

Fråga:
Hur ska skollokalerna samnyttjas efter skoltid?

Svar:
Genom att samnyttja lokaler i Nya Stavsborgsskolan kommer vissa lokaler att finnas tillgängliga efter skoltid. Dessa kommer att ligga i planerad ny byggnad med entré från Almvägen, cirka 300 meter från Älta kultur- och fritidskvarter. I samma byggnad kommer även en sporthall och två gymnastiksalar att finnas.

Fråga:
Vilka deltar i planeringen av kultur- och fritidslokalerna i Älta centrum?

Svar:
Älta Kulturknut, Älta bibliotek och Älta fritidsgård har tillsammans med representanter för kultur- och fritidenheten, fastighetsförvaltningen och fastighetsägaren varit delaktiga kring hur de nya lokalerna för kultur- och fritidsverksamheterna ska se ut. I det aktuella planförslaget föreslås att bibliotek, kultur- och fritidsverksamheter samlokaliseras inom ett centralt placerat kvarter, med entréer vända mot det planerade torget och parkstråket.

Fråga:
Hur tas medborgarförslag och politikerinitiativ om hand av Nacka kommun?

Svar:
Nacka kommun handlägger flera politikerinitiativ och medborgarförslag som handlar om kultur- och fritidslokalerna. Ett politikerinitiativ från vänsterpartiet behandlades i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 december 2019. Arbetsgruppen för Älta kulturhus presenterade ett medborgarförslag på förändrade ytor för politikerna i januari 2020. Det är detta förslag som legat som grund i den omförhandling som Nacka kommun haft med Wallenstam kring framtida Älta kultur- och fritidskvarter. Största delen av de synpunkter som fanns i medborgarförslaget har kunnat tagits tillvara i den nya utformningen av lokalerna. Arbetet med att slutligen utforma lokalerna kommer att starta under hösten 2020 och ske i samarbete mellan Wallenstam, Nacka kommun och verksamheterna.

Webb Älta kultur 2019.jpgMöjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från sydost. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual

Sidan uppdaterades: