Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här går förrättningen till

 1. Ansök om en lantmäteriförrättning

  När ansökan inkommit och diarieförts skickas en bekräftelse ut. Förrättningslantmätaren samtalar med sökande om ärendets innehåll och omfattning, pris och leveranstid med mera.
 2. Utredning, samråd, fältarbete

  Lagfarter kontrolleras, kartor tas fram, gällande planer och bestämmelser utreds, servitut och samfälligheter kontrolleras och utreds, inteckningar hanteras. Eventuellt hålls samråd med Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Området kan behövas besiktas, mätas in och nya gränser markeras.
 3. Beslut

  Förrättningslantmätaren fattar de beslut som ärendet omfattar och skickar ut en underrättelse till samtliga sakägare. Besvärsrätten redovisas i protokollet. Överklagandetiden är vanligtvis fyra veckor.
 4. Beslutet vinner laga kraft och registreras

  Om inget beslut överklagas vinner förrättningen laga kraft (börjar gälla juridiskt sett) och de nya åtgärderna registreras i fastighetsregistret text- och kartdel. Kopia av den fullständiga akten skickas ut till aktmottagare enligt ansökan.

  Ett ärende går vanligtvis inte från ansökan till avslut i ett skede utan däremellan kan man behöva göra till exempel en fältmätning, eller godkännande av pantbrevsinnehavare och kanske även ett sammanträde.
 5. Handläggningstid

  Handläggningstiden räknas från det att ansökan kommit in tills besluten registrerats i fastighetsregistret. Hur lång handläggningstid ett ärende behöver beror på hur komplext ärendet är.

En förrättningslantmätare genomför lantmäteriförrättningen

Förrättningslantmätaren är den opartiske utredare som genomför lantmäteriförrättningen. Alla fastighetsägare, köpare, rättighetshavare och andra som är berörda av en förrättningen kallas sakägare. Samtliga sakägare har rätt att överklaga förrättningslantmätarens beslut.

Sidan uppdaterades: