Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kostnad

Kostnaden för lantmäteriförrättningar baseras på den tid som i huvudsak läggs ner i ärendet.

Oklara gränser, rättigheter eller planförhållanden, oenighet om genomförandet, svåra mätningar med mera kan göra att vissa ärenden tar längre tid och blir dyrare än andra.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Taxa

Arbetet med en lantmäteriförrättning är avgiftsfinansierat och utgår i huvudsak från hur många timmar vi har arbetat med ärendet. Utöver timtaxan tas även grund- och tilläggsbelopp ut för att täcka administrativa kostnader förenat med ärendet.

Det statliga lantmäteriet beslutar om taxenivå för lantmäteriförrättningar. En kommunal lantmäterimyndighet får inte ha en högre timtaxa än det statliga lantmäteriet. Lantmäterimyndigheten i Nacka har valt att ha en lägre timtaxa (från 1a januari 2020) men samma grund- och tilläggsbelopp som det statliga lantmäteriet.

Aktuell timtaxa, grund- och tilläggsbelopp samt prisexempel kan du läsa mer om här nedan.

Pris för handläggning-timtaxa

Biträdande handläggare

1000 kronor/timme

Kart- och mätningsingenjör

1 400 kronor/timme

Förrättningslantmätare

1 600 kronor/timme

Specialist förrättningslantmätare

1 800 kronor/timme

Grundbelopp

Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun tar alltid ut ett fast belopp – Grundbelopp för varje inskickad ansökan. Grundbeloppet tas ut oberoende av ärendets utgång eller om det återkallas.

Grundbeloppet ska i huvudsak täcka de administrativa kostnaderna för Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. När flera fastigheter berörs av lantmäteriförrättningen tas det även ut ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp (1-5 berörda fastigheter)

6500 kr

Tilläggsbelopp (6 eller fler berörda fastigheter)

12000 kr

Fast belopp - ingen timdebitering för dessa åtgärder:

Avvisande av ansökan

6500 kr

Handläggning av ärende angående ändrat andelstal enligt 24a § AL

-per berörd gemensamhetsanläggning

3250 kr

-med tillägg per berörd fastighet utöver den första

700 kr

Beslut om anslutning enligt 42a § AL

-per berörd gemensamhetsanläggning

6500 kr

-med tillägg per berörd fastighet utöver den första

700 kr

Handläggning av ärende angående överenskommelse enligt 43 § AL

-per berörd gemensamhetsanläggning

6500 kr

-med tillägg per berörd fastighet utöver den första

700 kr

Prisexempel

Avstyckning med fältarbete, där en ny fastighet bildas

cirka 75 000 kr

Enkel fastighetsreglering med fältarbete

cirka 60 000 kr

Särskild gränsutmärkning (1-2 nya gränsmarkeringar)

cirka 35 000 kr

Sidan uppdaterades: