Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Många av dagens fastigheter har gränser som är mycket gamla. Det är också vanligt att fastighetens gränser är bildade vid olika tillfällen. Det kan vara äldre gränser tillkomna genom köp vid förra sekelskiftet och gamla delningar av fastigheter genomförda med äldre mätteknik.

Vissa av de äldre gränsmarkeringarna på marken finns inte kvar idag och de kan inte heller alltid återskapas genom beräkningar.

De ändringar av fastighetsindelningen som är gjord på senare tid har gränspunkter som är skapade med modern mätteknik har en hög noggrannhet och ett säkert läge.

Den juridiskt gällande fastighetsgränsen

Den juridiskt gällande fastighetsgränsen utgörs i första hand av gränsmarkeringarna på marken. Kan gränsmarkeringarna inte återfinnas bedöms gränsens rätta läge med stöd av förrättningskartan och de markeringar (till exempel staket) som kan anses ha märkt ut gränsen tidigare.

När man ska faställa läget för en äldre oklar gräns är grundregeln att det som har utmärkt gränsen tidigare gäller så som rör, rå eller andra märken, till exempel staket, stenrösen eller diken.

Förr tilläts enligt äldre rätt att gränser bildades genom privat jorddelning baserat på köp utan myndighetsinblandning, så kallade avsöndrade gränser (ej lagligen bestämda gränser). Särskilda regler gäller när dess läge ska fastställas, i första hand bedöms gränsens sträckning utifrån köpehandling, innehav eller andra omständigheter.

Om en fastighet med avsöndrade gränser ska ändra utformning genom till exempel avstyckning eller fastighetsreglering kan det krävas att gränsen fastighetsbestäms innan den önskade åtgärden kan genomföras.

Mark som uppstår vid en uppgrundning

Mark som uppstår vid en uppgrundning tillfaller inte automatiskt ägaren av stranden. Det avgörande är om fastighetsgränsen drogs vid strandlinjen eller om vattnet togs med när fastigheten bildades.

Om vattnet inte togs med vid bildandet av fastigheten är ägaren av vattnet också ägare av uppgrundningen. Ägaren av stranden har dock en rätt att använda området, under förutsättning att ägaren inte ”lider skada eller olägenhet av betydelse”.

Det är straffbart att ändra eller flytta en gränsmarkering

Har du av misstag råkat flytta en markering får du inte sätta tillbaks den på egen hand. Riskerar ett gränsmärke att skadas, vid till exempel anläggningsarbete, bör gränsmarkeringen mätas in innan arbetet påbörjas.

Sidan uppdaterades: