Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor kring anmälan om förskoleplats

111

Vilket datum ska jag ange som önskat placeringsdatum?


Svar:

Ange det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja placeringen. Om du idag är föräldraledig ska du ange det datum då du planerar att återgå till arbete eller studier.

Observera att du inte kommer att få några erbjudanden med startdatum tidigare än det datum du anger som önskat placeringsdatum i Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
70

Jag vill ha förskola i en annan kommun än Nacka. Hur gör jag?


Svar:

 • Kontakta den aktuella kommunen/fristående förskolan där du vill ha plats.
 • Om du får klartecken från kommunen/förskolan ska du skriva ett papperskontrakt med förskolan.

  Klicka här för att ladda ner en kontraktsblankett (Word-dokument, 49 kB)
 • Skicka in den komplett ifyllda och underskrivna blanketten till Nacka kommun.
 • Du betalar faktura till Nacka kommun enligt Nackas taxa och taxebestämmelser.
 • Nacka kommun skickar ersättning till kommunen/fristående förskolan enligt Nackas checkbelopp och taxebestämmelser.

Uppsägning av plats

När du vill avsluta en placering utanför Nacka använder du uppsägningsblanketten som du hämtar via länken nedan.

Klicka här för att ladda ner uppsägningsblankett (Word-dokument, 38 kB)

Fick du svar på din fråga?
56

Jag skulle vilja ändra datum för när jag önskar plats. Ändras mitt ködatum då?


Svar:

Nej, ködatumet påverkas inte om du ändrar önskat placeringsdatum.

Det är bara om du lägger till ett helt nytt köalternativ som du får ett nytt ködatum för just det nya alternativet. Övriga alternativ påverkas inte.

Vill du se vilket ködatum och önskat placeringsdatum du har för dina olika alternativ? Gå in på Nacka24 och välj Mina Ärenden och klicka på Visa enhetens kö.

Fick du svar på din fråga?
46

Vad innebär platsgarantin inom förskolan?


Svar:

Platsgarantin är inskriven i skollagen och innebär att hemkommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader.

Om barnet inte fått plats på sina valda alternativ och förskolegarantin gäller erbjuder kommunen vårdnadshavaren en plats så nära barnets hem som möjligt. Platserbjudandet påverkar inte de val som vårdnadshavaren gjort tidigare.

Garantin gäller inte om vårdnadshavaren tackat nej till erbjudande om plats.

För dig som är folkbokförd i Nacka:

 • Om du önskar en förskoleplats snarast möjligt innebär garantin att kommunen ska erbjuda en plats inom fyra månader från det datum då du registrerat din ansökan i e-tjänsten Nacka24.
 • Om du önskar plats längre fram i tiden innebär garantin att kommunen ska erbjuda en plats under den månad då du angett att du önskar plats.

För dig som är nyinflyttad eller på väg att flytta hit:

För nyinflyttade familjer räknas garantitiden från det att barnet blev folkbokfört i kommunen, även om kötiden påbörjats innan familjen var folkbokförd i Nacka.

Fick du svar på din fråga?
38

Jag har blivit erbjuden en plats på en förskola som inte är mitt förstahandsval. Vad har jag för alternativ?


Svar:

Om du tackar ja till erbjudande om plats till något av dina alternativ 2-5 har du möjlighet att behålla ett av de övriga alternativen. Övriga alternativ tas bort.

Tackar du nej till erbjudande om plats tas det köalternativet bort.

Du har även möjlighet att tacka nej till erbjudandet och ändå behålla plats i kön hos den anordnare som erbjöd platsen. I sådant fall ska du ange ett nytt datum för när du önskar plats. Observera dock att denna möjlighet endast kan användas en gång per köalternativ.

Läs mer i Nackas allmänna bestämmelser för förskolan

Fick du svar på din fråga?
32

När kan mitt barn börja på förskolan?


Svar:

Du har rätt till förskoleplats när ditt barn har fyllt ett år. Barnet kan börja då båda vårdnadshavarna återgår till arbete eller studier, alternativt att söka arbete.

Fick du svar på din fråga?
28

Jag vill byta förskola – hur gör jag?


Svar:

Det beror på om du har en pågående ansökan i Nacka24 eller inte.

Om du inte har en pågående ansökan:
Logga in på Nacka24 och klicka på fliken Förskola & Pedagogisk omsorg. Där gör du en ny ansökan steg för steg. Du har möjlighet att ange fyra köalternativ.

Om du har en pågående ansökan:
Observera att endast är den vårdnadshavare som gjorde den ursprungliga ansökan som kan ändra ansökan – till exempel ta bort eller lägga till alternativ.

 • Logga in på Nacka24 och gå in på Min sida och sedan Mina ärenden.
 • Klicka på länken med ditt barns förskoleansökan.
  Nu öppnas en sida där du ser dina nuvarande alternativ.
 • Klicka på knappen Ändra ansökan för att göra ändringar.

De köalternativ som du lägger till får dagens datum som ködatum.
De köalternativ som ligger kvar behåller sitt ködatum även om du ändrar alternativens rangordning.

Fick du svar på din fråga?
21

Hur tidigt kan man ställa sig i kö till förskola?

Fråga:

Vi har just fått tillökning i familjen. Hur snabbt kan vi ställa barnet i kö till förskola?


Svar:

Nyfödda barn behöver ha fått sitt personnummer innan de kan anmälas till förskolekön. Tidigast möjliga anmälningsdatum är barnets tremånadersdag. Om du gör ansökan tidigare blir anmälningsdatumet ändå barnets tremånadersdag.

Familjer som avser att flytta till Nacka kompletterar sin ansökan genom att i Nacka kommuns e-tjänst uppge fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer för den framtida adressen i Nacka. Som anmälningsdatum räknas det datum då komplett ansökan har registrerats i Nacka kommuns e-tjänst.

Tidigaste anmälningsdatum för adoptivbarn är det datum då Nacka kommun fått in beslut från berörd myndighet om att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Fick du svar på din fråga?
18

Har Nacka syskonförtur till plats på förskola?


Svar:

Ja, men endast i samband med att vårdnadshavaren ska återgå till sin sysselsättning efter föräldraledighet. Då har det yngre syskonet förtur till förskolan där det äldre syskonet går. För att få syskonförtur efter föräldraledighet ska barnen tillhöra samma hushåll, det vill säga vara folkbokförda på samma adress.

Om det äldre syskonet varit hemma från förskolan under vårdnadshavarens föräldraledighet har båda barnen förtur till förskolan där det äldre syskonet gick före föräldraledigheten.

Fick du svar på din fråga?
17

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja förskola?


Svar:

Personer med sekretessmarkering väljer förskola genom att fylla i en pappersblankett.

Ring till Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se så skickar vi över blanketten och ger mer information om hur valet går till.

Fick du svar på din fråga?
14

Jag vill ha allmän förskola för mitt barn. Hur gör jag för att ansöka?


Svar:

Det är ingen kö till allmän förskola. Om du vill ha plats i allmän förskola för ditt barn meddelar du detta till utbildningsenheten via e-post utbildningsenheten@nacka.se. Du blir sedan skyndsamt kontaktad med besked om var det finns plats.

Om ditt barn redan går på förskola och du vill byta till allmän förskola ska du begära ändrad omsorgstid via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Informera även rektor på förskolan eftersom förskolan behöver ändra taxekategori för att placeringen ska bli avgiftsfri.

Läs mer om allmän förskola här

Fick du svar på din fråga?
7

Jag är föräldraledig just nu och det äldre barnet går på förskola. Jag har sett i Nackas riktlinjer att när jag ska börja arbeta efter föräldraledigheten har det lilla barnet förtur till förskolan där det stora barnet går. Nu har jag fått erbjudande om plats till en annan förskola för det äldre barnet. Vad händer med syskonförturen om jag tackar ja till erbjudandet?


Svar:

Om du accepterar plats på en ny förskola ska det yngre syskonets förtur flyttas över till den nya förskolan. Observera att du själv behöver meddela den nya förskolan att det finns ett litet syskon i samma hushåll. Förskolan ser till att förturen flyttas över mellan förskolorna i systemet.

Fick du svar på din fråga?
2

Vad har jag för möjligheter att köa till andra förskolor när jag har accepterat erbjudande om plats på en förskola?


Svar:

När du får ett platserbjudande tackar du ja eller nej till platsen via Nacka kommuns e-tjänst. Dina möjligheter att stå kvar i kö beror på i vilken ordning du valt den förskola som erbjudit dig plats. Läs mer nedan!

Om du tackar ja till ditt förstahandsalternativ

Om du tackar ja till ett erbjudande från ditt alternativ nummer 1 har du inte möjlighet att stå kvar i kö till något av de övriga alternativen. Däremot har du möjlighet att lägga till max tre anordnare. Du får ett nytt anmälningsdatum till de anordnare som du lägger till.

Om du tackar ja till ditt alternativ 2-5

Om du tackar ja till ett erbjudande från alternativ nummer 2,3,4 eller 5 har du möjlighet att stå kvar i kö till ett av de andra alternativen. I e-tjänsten talar du om vilket av alternativen du vill stå kvar till och behåller då ditt anmälningsdatum till just det alternativet.
Utöver att stå kvar i kö till ett av dina alternativ när du tackar ja till platsen har du även möjlighet att lägga till max tre anordnare. Du får ett nytt anmälningsdatum till de anordnare som du lägger till.

Kom gärna ihåg att ta bort dina köalternativ om du i framtiden inte längre vill byta förskola eller om du flyttar från kommunen!

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: