Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resultat av mätning i digital mognad 2023

Varje år mäter vi den digitala mognaden hos kommunens medarbetare. Mätningen ger oss en tydlig bild av vår organisations samlade digitala mognad - en av tre viktiga delar av digitaliseringsindex, som vi mäter och följer upp för att tillsammans kunna förändra och förbättra i alla steg för att bli framgångsrika i vår digitalisering.

Årets mätning visar att vi gör fina framsteg. Fokus på objektsetablering och intern utbildning sedan förra årets mätning har gett hela organisationen ett lyft i digital mognad och stärkt samarbetet mellan verksamheterna och digitaliseringsenheten. Viktiga förutsättningar finns därmed på plats för att vi ska kunna göra oss ännu mer tillgängliga och ge ännu bättre service till Nackaborna.

Vad visar bilden?

Två dimensioner

De fyra fälten i bilden visar hur digital mognad mäts i två dimensioner: Digital förmåga och digitalt arv.

Båda dimensioner behövs för att ge en samlad bild av framsteg i vår digitalisering. Placeringen i den övre högra kvadranten indikerar att vi har god förmåga att driva digitalisering som skapar värde, med balans mellan effektivitet och innovation. Den visar också att vi har möjliggörande tekniska förutsättningar att bygga vidare på.

Del av vårt samlade digitaliseringsindex

- Genom att varje år mäta vår digitala mognad, så får vi en av tre viktiga pusselbitar på plats. Dessa tre pusselbitar bildar vårt digitaliseringsindex, svarar digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren på frågan varför vi mäter vår egen digitala mognad.

Men går det verkligen att i siffror beräkna i hur bra vi är på att digitalisera?

- Absolut!

- Värdet i vårt digitaliseringsindex är resultatet av mognadsgraden, antalet utförda digitaliseringsinitiativ och nyttohemtagningen – alltså våra förutsättningar, resultat och nyttan. Varje del är viktig att mäta och följa upp för att tillsammans kunna förändra och förbättra i alla steg, så att vi lyckas med vår digitalisering, förklarar Henrik Palmblad-Wennergren.

Mer om årets resultat

Årets mätning är Nackas andra enligt DiMiOS-modellen. Vårt mått på digital mognad 2023 är 59,6 procent, vilket är en ökning med 3,6 procentenheter mot 2022. Vi har gått framåt inom samtliga kategorier som mäts, men framför allt på de områden som rör vår digitala förmåga. Resultaten bekräftar att vårt långsiktiga systematiska arbete hjälper oss i rätt riktning. 
Att vi mäter enligt DiMiOS-modellen ger oss också möjlighet att jämföra vårt resultat med ett nationellt snitt bland cirka 200 offentliga verksamheter som använder samma mätverktyg. Det nationella snittet ligger hittills i år på 51,1 procent, men kommer att justeras under årets gång eftersom olika verksamheter har olika mätperioder under året. 

Vår digitala förmåga

Redan i vår första mätning av digitala mognaden under 2022 såg vi att Nackas innovationskultur verkligen genomsyrar vår organisation och att vi har fokus på användarna och ”digitalt först” när vi utvecklar våra verksamheter. Denna bild har stärkts ytterligare i årets mätning. Värt att notera är också att vi ökat mognadsgraden när det gäller nyttohemtagning och vikten av att följa upp att den digitalisering som görs också får önskad effekt.
Det var också tydligt redan i förra mätningen att vårt arbete sedan 2019 med att samordna och prioritera digitalisering har lagt en god grund för vår digitala förmåga. Genom objektetableringen under 2022 har vi ökat kunskapen ytterligare om hur vi styr och förvaltar våra IT-lösningar, och verksamheter har bättre kontroll över de system som stöttar deras arbete.

Utmaningar

Vi har förstås fortfarande områden som utmanar oss, som till exempel att bli ännu bättre på att synliggöra den kommungemensamma digitaliseringen och hur denna bidrar till alla verksamheters mål. Att få till finansiering för större utvecklingssprång är också en utmaning som mätningen påvisar, samt att lyckas sprida nya lösningar och använda data på nya sätt.

Minskat glapp

En insikt förra året var att vi hade stora variationer i graden av digital mognad mellan våra olika verksamheter. Glädjande nog har dessa variationer minskat avsevärt, och vi har nu en mer jämlik intern mognadsgrad. Det är också tydligt att de verksamheter som kommit en bit längre i objektsetableringen har gjort stora kliv framåt i sin digitala mognad – vissa så mycket som uppåt 10 procent!

Så gjordes mätningen

Mätningen genomfördes under maj och juni i organisationens olika delar genom ett riktat e-postutskick till utvalda representanter för varje verksamhet. Målgrupp för mätningen inkluderar roller som är delaktiga i planering och beslut som rör verksamhetens utveckling och digitalisering, eller som på annat sätt arbetar inom denna ram, med exempelvis objektförvaltning. Totalt skickades mätningen till 211 mottagare och svarsfrekvensen var 65 procent.
Respondenterna skattade påståenden inom ett antal parametrar, som sedan vägts ihop till ett mått på vår digitala mognad. Mätningen har också givit oss enskilda mått för varje parameter, på vilka det går att göra djupare analyser inom specifika delområden.

Så används enkätsvaren

Resultaten av mätningen, särskilt de verksamhetsskilda insikterna, kommer att förmedlas vidare inom våra olika objekt. Resultaten ger oss insikter om utmaningar och styrkor, som i sin tur kan ligga till grund för utveckling inom respektive objekt.
Resultaten för oss som kommun fungerar som en trampolin när vi fortsätter framåt, på samma väg som vi tidigare i år har beskrivit i Digitaliseringsrapporten (länk).

I den sammanfattar vi våra utmaningar - en bild som även årets mätning visar - och som vi planerar att fortsätta möta inom våra fyra prioriterade områden:

  • Målbild
  • Fokus på tillsammans
  • Finansiering
  • Kompetens- och förmågeväxling

Mer läsning på ämnet

Klicka för att läsa mer om DiMiOS
Gå till Nacka kommuns Digitaliseringsrapport 2022

Sidan uppdaterades: