Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Natur och kultur i Gärdesudden

Den rikaste floran i reservatet finns idag i torrbackar och bryn mot viken. Där växer bland annat jungfrulin, vit fetknopp och mandelblom.

Tallskogens värde i reservatet

Tallskogens värde beror främst av trädens ålder och storlek.

I reservatet är talltickan vanligt föekommande. Talltickan är en rötsvamp som växer på främst gamla tallar och är en indikator på att det finns höga naturvärden i området.

I västra delen av området finns motaggsvamp, en art som bildar mykorrhiza (svamprot) med tall, helst på sandigt underlag. Blomkålssvampen, som är parasit på tall, har också flera värdträd i området. se bilden till vänster.

Skalbaggen Reliktbock som behöver gles tallskog med senvuxna och solexponerade tallar förekommer i brynet mot ängsmarken.

Ädellövsträdens naturvärden i reservatet

Ädellövsträdens naturvärden beror på trädens ålder och när förekomsten av död ved ökar. Förutsättningarna för till exempel hackspettsarter i området är redan idag goda.

Två hotade insektsarter finns i reservatet

Skinnbaggen Deraeocoris trifasciatus som hittats på ek vid torrbacken samt striten Mocydiopsis parvicauda som bor på ängen i Gärdesudden. Den senare är upptagen bland de akut hotade arterna i Sverige och Gärdesudden är dess enda kända aktuella boplats i landet.

Kulturhistoria

Gravfält med stensättningar
Reservatet har en lång och spännande historia. De äldsta spåren finns i områdets nordöstra del där ett 35x20 m stort gravfält med stensättningar ligger väl synligt.

Kummelnäsgården
Under mitten av 1600-talet gjorde Carl Carlsson Gyllenhem om gården till säteri. Hur länge gården funnits innan ombildningen är osäkert, men människor har troligtvis bedrivit jordbruk och fiske tidigare på platsen.

1992 bildades bostadsrättsföreningen Kummelnäs Gård och huvudbyggnaden på gården revs för att byggas upp i gammal stil igen under 1993.

Ättiksfabriken Vita längtan byggdes 1826 intill Kummelnäsgården. Fabriken ligger kvar än idag i korsningen Lövbergavägen och Frans Mobergs väg 12.

Kummelnäs båtvarv
Mellan åren 1875-1931 bedrev Kummelnäs båtvarv en aktiv verksamhet vid viken, idag huserar Lövbergavikens Sjösällskap på platsen.

Villorna Dalvik och Sjötorp som är belägna på Gärdesuddens norra del, byggdes under 1880-talet. Enligt generalstabskartan från 1873 fanns bebyggelse på samma platser innan villorna kom till. Det fanns även ett hus på uddens södra del.

Sidan uppdaterades: