Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Biologisk mångfald i Nackareservatet

Nackareservatet har den största biologiska mångfalden av alla reservaten i Nacka.

Foto ovan: Ryno Quantz

Fåglar och trollsländor som trivs i reservatet

Källtorpssjön är en mycket fin badsjö och samtidigt häckplats för storlom, drillsnäppa och den alltmer ovanliga silltruten. Den starkt strömmande Nacka ström är en säker lokal för strömstare under vinterhalvåret.I Dammtorpssjön häckar kricka och skäggdopping.

På din vandring genom reservatet är sannolikheten stor att du stöter på en eller flera hackspettar. I skogen trivs spillkråka, gröngöling och även den mindre hackspetten, som är en rödlistad art. Kring Söderbysjön kan man få syn på ovanliga trollsländor, bland andra den gröna mosaiktrollsländan som är helt beroende av vattenaloen, då de lägger sina ägg i vattenaloens blad.

Bäver

Utmed sjöarna ser man mycket bävergnag på trädstammarna. Bävrar lever alltid i närheten av vattendrag, där de bygger de sina hyddor av grenar, kvistar och slam. Vanligtvis ligger hyddans ingång under vattenytan. En vuxen bäver kan under en natt gnaga av ett träd med 50 centimeters diameter!

Naturen

Naturen är kuperad och karaktäriseras av bergspartier med hällmarkstallskog, genomskurna av smala dalgångar som är uppodlade eller klädda med löv- eller blandskog. I dalgångarna växer Nackas största bestånd av lindar. Området kring Hellasgården är rikt på ekar. I de större sänkorna glittrar skogssjöar.

Flera områden i Nackareservatet är klassade som nyckelbiotoper. Det betyder att de utgör livsmiljö för många arter av växter och djur, varav flera är hotade regionalt eller nationellt.

Här växer exempelvis den mycket ovanliga, men till utseendet oansenliga, skogsknipproten – en orkidé som trivs i mullrika lövskogar.

Sidan uppdaterades: