Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Natur och kultur i Skogsö

Terrängen i naturreservatet är kuperad med skogsklädda höjdryggar som avlöses av dalstråk med öppna ängs- och hagmarker. Mot Baggenstäket reser sig en förkastningsbrant.

Dagens lertäckta dalgångar var havsvikar för cirka 2000 år sedan. Genom landhöjningen övergick dessa områden till strand- och fuktängar som senare blev till bördig åkermark. Mitt i reservatet ligger Skogsö träsk, som för cirka tusen år sedan fortfarande hängde ihop med de omgivande havsvikarna. Bild: Intill Skogsö träsk ligger ett koloniområde med frodig växtlighet.

På en topografisk karta från 1895 framgår att den största arealen med åkermark fanns i dalstråket norr om Skogsö träsk. 1940 upphörde jordbruket. I bergssluttningen hundra meter väster om korsningen Skogsövägen/Moranvägen finns jättegrytor från istiden.

Några direkt sällsynta växter eller djur har inte påträffats inom området. Här finns emellertid inom ett begränsat område en stor mängd naturtyper; hälllmarkstallskog, fuktig granskog, äddelösskogspartier, alkärrinägomark, näringsrik sjö och fattigkärr. Bild: Kattugglan bor i en ek.

Rikt på historiska minnen

På Skogsö finns många minnen om historiska tider. De äldsta är från vikingatiden. Eftersom Baggenstäket redan då var en viktig farled mellan Östersjön och Mälaren byggdes fornborgar och det finns flera gravfält av yngre järnåldern.

För dig som är intresserad av historien på och runt Skogsö rekommenderas Skogsö kulturpromenad. Den beskrivs både i en folder och i Nackas naturkarta (mobil-app).

Boo gamla kyrkogård

På halvöns nordöstra del finns Boo gamla kyrkogård, som är Nackas äldsta begravningsplats. Den anlades på 1600-talet och det sägs att den kan ha varit en begravningsplats för sjömän som dött under färder på haven. Klart är att kyrkogården från början användes för fattiga människor och att den anlades innan det ursprungliga Boo kapell uppfördes 1635. Bild: Gravar på Boo gamla kyrkogård.

Skogsömonumentet

År 1719 försökte ryssarna tränga fram med en flottstyrka till Stockholm men slogs tillbaks av svenska styrkor vid Stäket. Ryssarna ville tvinga den svenska regeringen till fredsförhandlingar, vilket till sist lyckades. I augusti 1719 hotade de ryska galärerna att nå Stockholm via Baggenstäket vilket ledde till ett slag till land och sjöss.

Utgången av slaget är något oklar: båda sidor förklarade sig som segrare, men följden blev hur som helst att ryssarna avbröt försöket att närma sig staden. Huvuddrabbningen ägde rum strax norr om Skogsö träsk. De stupade svenska soldaterna begravdes troligen på den gamla kyrkogården. Skogsömonumentet (rest 1905) påminner om denna händelse.

Stäket redutt

Stäket redutt var en skans vid Baggenstäkets södra sida. Den anlades på Baltzar von Dahlheim initiativ 1719-1743.

Från början bestod anläggningen bara av risknippen, så kallade faschiner. 1723 beslutade defensionskommissionen efter ett besök på platsen att redutten skulle moderniseras med jordvallar och kompletteras med en vaktbyggnad av sten. Den fick formen av en romb och var placerad så att man kunde skjuta mot alla väderstreck.

Redutten nyttjades under hela 1700-talet, exempelvis lånades den ut till ryssarna i samband med Dalaupproret 1743. Under 1800-talets andra hälft uppgjordes flera förslag till modernisering av anläggningen, men det saknades pengar och man satsade istället på Vaxholms yttre befästningslinje. I 1914 års befästningsplan fanns Baggenstäket inte längre med.

Pesten kom via Stäket

Det var genom Baggensstäket pesten kom till Sverige år 1710. En båt från Estland hade smittan ombord och när skepparen avled vid Erstavikskrogen vid södra Stäket, fick pesten fotfäste i landet.

Saltsjöbadens kyrkogård och Skogsö kapell

Skogsö kapell och kyrkogård är vackert inpassade i naturen. De ritades av Erik Bülow-Hübe och invigdes 1921. En stor gravsten med skulpterat huvud står som minne över artisten Karl Gerhard.

Skogsö gård

Skogsö gård finns omnämnt i skriftliga källor redan 1499. År 1808 återuppbyggdes gården väster om nuvarande fastighet och var i drift till 1940. Av byggnaderna återstår nu endast ett par grunder.

Skogsö gård hörde till Erstaviks fideikommiss. År 1889 köpte Knut Wallenberg ett stort markområde från Erstavik, där bland annat Skogsö ingick. Genom bolaget Stockholm-Saltsjöns försorg utvecklades Saltsjöbaden till en villastad för åretruntboende medan sommarbebyggelsen dirigerades till Skogsö och Älgö. Det innebar att en ny epok i Skogsös historia inleddes. År 1904 anlades en handelsträdgård där det idag ligger ett stall. Härifrån levererades färska grönsaker till Grand Hotel i Saltsjöbaden.

Sidan uppdaterades: