Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skyddsombud

Den som är skyddsombud företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en god arbetsmiljö.

Skyddsombud vakar över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att interna skyddsregler fungerar på arbetsplatsen. Skyddsombud är naturliga samarbetspartners till cheferna och ska ha möjlighet att medverka i allt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombud ska delta i samverkansgrupp (SAMK), skyddsrond, utredning av arbetsskada och ska i tidigt skede delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller förändrad arbetsorganisation samt i arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivningar och handlingsplaner med mera.

Skyddsombud ska finnas på alla arbetsställen med fem eller fler medarbetare. Skyddsombud utses av de fackliga organisationerna och företräder alla medarbetare inom sitt skyddsområde (oavsett om de tillhör en facklig organisation eller inte). I skolorna finns elevskyddsombud från och med årskurs 7 som utses av eleverna.

I de fall lokalt skyddsombud saknas ska cheferna samarbeta med huvudskyddsombud istället. När det finns flera ombud inom ett fackförbund ska ett utses till huvudskyddsombud.

En lista över alla arbetsmiljöombud/skyddsombud i Nacka kommun finns här.

Brister och faror i arbetsmiljön

Om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön kan denne begära åtgärder av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är då skyldig att skyndsamt lämna svar. Om visst arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet i vissa fall rätt att avbryta arbetet.

Sidan uppdaterades: