Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Enligt arbetsmiljöreglerna (AFS 2001:1) måste arbetsgivaren årligen utvärdera det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan.

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år i syfte att utvärdera arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska genomföras i samverkan och redo­visas vid APT/arbetsplats­träff och på aggregerad nivå i respektive samverkans­kommitté (SAMK) samt därefter i kommunstyrelsens samverkanskommitté inför att den årliga uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen.

Hur går den årliga uppföljningen till?

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet ska genomföras i samverkan mellan chef och arbetsplatsens skyddsombud. Om arbetsplatsen saknar skyddsombud ska huvudskyddsombud delta i uppföljningen.

Det är varje chef som är ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet vid ett möte med skyddsombud/huvudskyddsombud. Varje chef och skyddsombud, samt i förekommande fall huvud­skyddsombud och eventuellt medarbetare på arbetsplatsen, förbereder genomgången och dialogen om den årliga uppföljningen genom att fylla i varsin checklista/ handlingsplan för den årliga uppföljningen. Den individuella skattningen som chef, skyddsombud/huvudskyddsombud och eventuellt medarbetare gör blir underlag för den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Chefer inom Välfärd Skola och chefer inom enheter i stadshuset använder någon av nedanstående formulär som utgår från Arbets­miljöverkets mall för den årliga uppföljningen. Formuläret ska fyllas i senast den 8 mars 2024.

Enheter i Nacka stadshus

Välfärd skola

Välfärd Samhällsservice

Välfärd Samhällsservice använder checklista i SMART för den årliga uppfölj­ningen.

Läs mer här: mallar, checklistor och länkar.

HR sammanställer arbetsmiljöuppföljningarna

HR inom produktionsområdena och HR för enheter i stadshuset samman­ställer under mars de årliga uppföljningarna inklusive handlingsplaner samt analysen av tillbud och olyckor till respektive SAMK. Därefter gör HR-staben den kommun­gemensamma sammanställningen av den årliga uppföljningen som redovisas i kommunstyrelsens samverkanskommitté. HR-direktören ansvarar för den kommungemensamma årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet som presenteras i stadsdirektörens samverkanskommitté inför att den presenteras för kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades: