Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

En gång om året ska en större uppföljning av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet göras i samverkansgrupp (SAMK).

Uppföljning av åtgärder görs regelbundet på t ex APT och i SAMK. En gång om året (jan-mars) ska dessutom en större uppföljning av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet göras i SAMK - samverkansmöte.

Vad ska göras?

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen går ut på att bedöma om centrala delar finns och hur följande fungerar:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i den dagliga verksamheten
 • Samverkan
 • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner
 • Uppgiftsfördelning, det vill säga delegering av arbetsmiljöuppgifter
 • Kompetens
 • Rutiner för undersökning och riskbedömning
 • Årlig uppföljning
 • Företagshälsovård

Hur går den årliga uppföljningen till?

 • Respektive chef fyller i checklistan för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhets/arbetsplatsnivå. En sammanställning av arbetsskador/olyckor och tillbud görs inför SAMK-möte i januari-mars. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med skyddsombud på enheten. Om det ej finns skyddsombud ska huvudskyddsombud delta. Det är du som chef som är ansvarig för att boka in mötet och genomföra den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Under SAMK- möte i februari-mars redovisas enheternas uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och eventuell åtgärdsplan fastställs och följs upp kontinuerligt på SAMK.

Mall som kan användas för årlig uppföljning av SAM finns under mallar, checklistor & länkar. Enheterna i stadshuset genomför vanligtvis den årliga uppföljningen i Stratsys medan Välfärd skola och Välfärd samhällsservice använder mallen i länken.

Sidan uppdaterades: