Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mallar, checklistor och länkar

Här listar vi blanketter, mallar och checklistor som kan vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Mallar för fördelning/förtydligande av arbetsmiljöuppgifter

Inom Nacka kommun ska en mall/överenskommelse användas och skrivas under för att förtydliga fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Mallar för fördelning/förtydligande av fördelning finns under arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning.

Mallar konsekvens-/riskbedömning (inklusive handlingsplan)

Nedan finns olika mallar att använda för konsekvens-/riskbedömning i olika sammanhang:

Mallar skyddsronder samt checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Mallarna nedan kommer från Suntarbetsliv.se och finns som en del i vår arbetsmiljöutbildning.

Skyddsrond – kontor

Allmän skyddsrond - Kontor - Prevent Checklistor

Skyddsrond – belastningsergonomi

Checklistor - Arbetsmiljöverket (av.se)

Skyddsrond - buller

Buller, checklista (av.se)

Skyddsrond – bygg och anläggningsarbete

Checklistor - Arbetsmiljöverket (av.se)

Skyddsrond – hot och våld

Checklistor - Arbetsmiljöverket (av.se)

Skyddsrond – kemiska arbetsmiljörisker

Checklista Riskbedömning - för hantering av kemiskt ämne

Skyddsrond – skola

Checklistor - Arbetsmiljöverket (av.se)

Skyddsrond – smittrisker

Smittrisker - hygien, checklista (av.se)

Skyddsrond – städning

Checklista Städning (av.se)

Skyddsrond – tillgänglighet

Tillgänglighet, checklista (av.se)

Skyddsrond – transport

Broschyr, Bra arbetsmiljö på väg - checklista, ADI 597 (av.se)

Mall årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Använd någon av nedanstående proofar för att rapportera in den årliga uppföljningen av 2023 års systematiska arbetsmiljöarbete innan 29 februari 2024:

Välfärd skola:

www.prevent.se finns också checklistor för att undersöka både fysisk social och organisatorisk arbetsmiljö. Här finns dels allmänna men också branschanpassade checklistor att kostnadsfritt ladda ner.

Länkar till arbetsmiljöaktörer med mera:

AFA Försäkring AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom både kommuner, landsting och den privata sektorn.

Arbetsmiljöverket Huvudkontoret ligger i Stockholm - svarar för regelverket och har specialistkunskaper på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöinspektionen finns i 10 distrikt över landet - svarar för kontroll av att bl a Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter efterlevs.

Arbetsmiljöupplysningen På Arbetsmiljöupplysningen får du svar på dina frågor om arbetsliv och hälsa. Här kan du enkelt hitta information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö. Du hittar också information om vem som gör vad inom arbetsmiljö, till exempel skyddsombudets eller företagshälsovårdens roll

Arbetsmiljöforum Arbetsmiljöforum är ett kunskaps- och vägledningsforum för arbetslivsfrågor. De ger också ut den månatliga tidningen "Du och jobbet" www.duochjobbet.se.

Forte Forte finansierar forskning inom tre ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är forskning som berör oss alla och ger oss kunskap att utvecklas, både som individer och som samhälle. De är en statlig myndighet under Socialdepartementet.

Mynak Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Mynak är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Mynak ska bygga upp och sprida kunskap och arbetet sker i samverkan med beslutsfattare, forskare, nationella och internationella aktörer inom arbetsmiljö. En del av arbetet är att göra kunskapssammanställningar. Internationell forskning sammanställs och sprids till arbetsmarknadens parter, beslutsfattare och intresse- och branschorganisationer.

Prevent Svenskt Näringsliv, LO och PTK i samverkan. Utbildningar information och publikationer på arbetsmiljöområdet. Ger bl a ut kvartalstidningen "Arbetsliv". Har också många bra checklistor på arbetsmiljöområdet.

Suntarbetsliv Uppdrag; bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn. Basen för vår arbetsmiljöutbildning med verktyg från Suntarbetsliv. På denna webplats hittar du forskningsbaserade gratis verktyg för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Suntarbetsliv har också ett nyhetsbrev med mycket bra infomation inom området arbetsmiljö och hälsa.

Vinnova Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt och vi genomför regelbundet analyser av insatsernas effekter.

Sidan uppdaterades: