Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsgivarens ansvar och krav på fördelning

Generellt gäller att arbetsmiljöuppgifter bör fördelas på chefer och arbetsledande personal som en naturlig del i arbetet.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö men det är arbetsgivaren som har det övergripande arbetsmiljöansvaret.

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Enligt arbetsmiljölagen ligger det övergripande arbetsmiljöansvaret på arbetsgivaren, dvs Nacka kommun som juridisk person. För att kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar behöver sedan arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter på olika personer i organisationen för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i praktiken.

FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER

Inom Nacka kommun är det kommunstyrelsen som har arbetsgivaransvaret för alla medarbetare. I kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning (KSKF 2011/198-002b) beskrivs hur arbetsmiljöuppgifter fördelats till olika chefer inom organisationen.

Under Fördelningar till chefer inom produktionsverksamhet samt rubriken Fördelningar till övriga chefer framgår till vilka chefer kommunstyrelsen fördelat arbetsmiljöuppgifter och inte. Där finns också mallar för skriftlig fördelning.

Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas på namngivna personer eller särskilda funktioner. Uppgifter läggs inte på en hel grupp.

Uppgifterna ska beskrivas så detaljerat och konkret som möligt. Det bör vid varje tillfälle stå klart för alla medarbetare vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet samt vad som gäller vid sjukfrånvaro, semester eller annan frånvaro.

Det är den som fördelar alternativt vidarefördelar arbetsmiljöuppgifter som ansvarar för att se till att den som får arbetsmiljöuppgifter har:

  • tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna för sin verksamhet.
  • kännedom om vanliga risker i verksamheten (fysiska, psykologiska och sociala).
  • kännedom om åtgärder och "friskfaktorer" som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
  • befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder.
  • resurser t ex ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler och tid.
  • uppgiftsfördelningen dokumenteras skriftligt.

Den som fördelar är skyldig att följa upp att uppgiftsfördelningen fungerar.

Sidan uppdaterades: