Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Strandskydd i Nacka

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.


100 eller 300 meter

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Det omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

I Nacka har strandskyddet utökats till 300 meter i flera delar av kommunen. Områden som berörs är bland annat Velamsund, södra delen av Järlasjö, Nyckelviken, delar av Insjön och Kil.

Det här gäller inom strandskyddsområde

Inom strandskyddat område får man inte:

  • Uppföra ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod.
  • Ändra byggnad så att den kan användas till något annat än det ursprungliga ändamålet.
  • Utöka den privata zonen genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
  • Uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats, som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
  • Utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Om du vill göra något av detta måste du ansöka om dispens från strandskyddet. För att det ska gå att ge dispens får åtgärden inte hindra allmänhetens tillträde till området eller påverka växt- och djurlivet negativt och det måste finnas "särskilda skäl" att genomföra den önskade åtgärden.
Information från Naturvårdsverket om de särskilda skälen

Kommunala riktlinjer

Eftersom lagstiftningens regler inte alltid ger tillräcklig vägledning för hur frågor om strandskydd och dispenser bör bedömas har miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka antagit kompletterande kommunala riktlinjer. De är också viktig information till dig som funderar över miljön i strandområden eller att kanske ansöka om dispens. Riktlinjerna tar upp områdena:

  1. Föreningsbryggor ska främjas framför privata bryggor
  2. Storleken på privata bryggor ska begränsas
  3. Andra anordningar än bryggor som kräver strandskyddsdispens (om svajbojar, båthissar/båtliftar, bastuflottar, kollektorslangar för sjövärme)

Riktlinjer: Om bryggor och andra anordningar i vattnet (PDF-dokument, 582 kB)

Det är brottsligt att utföra åtgärder som kräver strandskyddsdispens utan att ha fått dispens.

Läs mer om att söka dispens.

Klagomål på åtgärder som genomförts utan dispens.

Karta över strandskyddsområden

Strandskyddade områden finns inlagda på Nackas webbkarta. Men observera att strandlinjer och gränser för strandskydd på kartan inte alltid är exakta. I tveksamma fall är det som gäller ett beslut efter att kommunen har behandlat en ansökan.

Karta med strandskyddade områden markerade.
Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades: