Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tillståndsguiden

Industri, verkstad, bygg och entreprenad

Att tänka på gällande lokal och omgivning

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter måste du anmäla eller söka tillstånd för i förväg. Du ska anmäla minst sex veckor innan du börjar med verksamheten. Om tillstånd krävs så tar det betydligt längre tid, och du får inte börja innan du fått tillståndet. Läs mer om att anmäla miljöfarlig verksamhet här.

Bygglov och anmälan

Du behöver bygglov alternativt göra en anmälan när du ska:

  • Bygga nytt, bygga om eller bygga till
  • Sätta upp en skylt eller ljusanordning
  • Göra ändringar i bärande konstruktioner eller större ändring av planlösning
  • Installera hiss
  • Installation av ventilation - exempelvis byte av aggregat, fläkt och ventilationskanaler
  • Ändra användningen av en byggnad, exempelvis om du vill bedriva förskola i en gammal kontorsbyggnad. Viktigt att veta är att byggnaders användning ofta är bestämda genom detaljplan och att vissa ändringar därmed inte är möjliga att genomföra. Kontrollera med stadsbyggnadsservice. Det går också att se detaljplanerna på kommunens webbkarta.

    Olika handlingar ska bifogas din bygglovsansökan och se till att förbereda dessa väl och i god tid. Läs mer om hur du ansöker om bygglov i Nackas guide om bygglov.

Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar och panncentraler som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade. Läs mer om registrering av medelstora förbränningsanläggningar.

Värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Detta gäller till exempel bergvärmepump. Observera att du inte behöver göra en anmälan för installation av luftvärmepump. Läs mer om installation om värmepump här.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i ventilation och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller för köldmedier.

Markupplåtelse för uppställning

Om du vill använda offentlig plats för tillexempel uppställning av container, mobilkran eller byggnadsställning behöver du ansöka om polistillstånd. En offentlig plats är till exempel en väg, gata, trottoar, park eller strandbadplats. Läs mer om tillstånd för att använda offentlig plats här.

Brandskydd

Det är viktigt att din lokal är lämplig ur brandsäkerhets­synpunkt och att du arbetar systematiskt med brandskydd. Mer information hittar du på Södertörns Brandförsvarsförbund.

Avfallshantering

Alla företag och verksamheter genererar olika former av avfall - kan vara matavfall, städavfall, förpackningar, elavfall eller farligt avfall. Läs mer om vad som gäller kring avfallshantering för verksamheter hos Nacka vatten och avfall.

Oljeavskiljare

Verksamheter som till exempel verkstad eller fordonstvätt riskerar att släppa ut olja till dagvattnet eller till avloppsnätet, och behöver därför ha en oljeavskiljare eller annan rening. Läs här om när oljeavskiljare behövs, hur de fungerar och vilka regler som gäller.

Hantering av brandfarliga/explosiva varor

Du behöver tillstånd av Södertörn Brandförsvarsförbund för att hantera brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga varor är till exempel bensin, lacknafta eller T-sprit. Läs mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Att tänka på gällande arbeten i väg och mark

Lägga ledningar i kommunens mark

Kommunen vill bidra till att olika lednings- och vägarbeten samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller. Läs mer om vad som gäller kring att lägga ledningar i kommunens mark här.

Sortering/krossning (stenkross)

Den som planerar att krossa eller sortera berg, naturgrus med mera behöver göra en anmälan till miljöenheten i Nacka kommun. Detsamma gäller för mekanisk bearbetning av icke farligt avfall. Läs mer om sortering och krossning här.

Sidan uppdaterades: