Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommunens arbete strävar efter att främja en hållbar, inkluderande och bestående ekonomisk tillväxt samt skapa fullständig och produktiv sysselsättning med värdiga arbetsförhållanden för alla.

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i farliga arbetsmiljöer, där de ofta har låga löner, begränsade utbildningsmöjligheter och bristande försäkringsskydd. För att möta behoven fram till 2040 krävs skapandet av 800 miljoner nya hållbara arbetstillfällen som främjar både människan och miljön.

En hållbar ekonomisk utveckling förutsätter nyskapande idéer och entreprenörskap, men det är också avgörande att säkerställa mänskliga och rättvisa arbetsförhållanden för att möjliggöra en hållbar framtid. Arbetstagarnas rättigheter måste skyddas, barnarbete och utnyttjande av arbetare måste bekämpas. Detta gynnar inte bara individer utan även hela planeten.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Nacka kommun spelar en aktiv roll i främjandet av inkluderande arbetsplatser och tar ett stort ansvar för att stödja de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Som ansvarig för den kommunala vuxenutbildningen och med befogenheter som markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom olika områden, har kommunen en betydande inverkan på många företag. Dessutom har kommunen möjlighet att påverka turism, lokal kultur och produktion av lokala varor, vilket bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen.

Kommunens initiativ

Nacka kommun är med och stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, inklusive de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, är markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom många områden som berör flertalet företag. Kommunen råder också över påverkan på turism, lokal kultur och lokala produkter som skapar arbetstillfällen.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Översyn och utveckling av utbudet av arbetsmarknadsinsatser. Detta sker även genom tät uppföljning och relevant omvärldsanalys
 • Utveckling av myndighetssamverkan med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter sker kontinuerligt. Genom att stödja utvecklingen av arbetstillfällen även för de som står långt från arbetsmarknaden
 • Individ- och behovsanpassat stöd till unga vuxna. Relevant insats beviljas utifrån individuell kartläggning, förutsättningar, behov och individens framtidsplanering. Den kommunala vuxenutbildningen bidrar till kompetensutveckling och möjliggör inträde på arbetsmarknaden

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 8, anständiga arbetsvillkor, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 8. Anständiga arbetsvillkor

Delmål nr 8.2. Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering.

 • Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Delmål nr 8.3. Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet.

 • Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

Delmål nr 8.4. Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

 • Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion. 8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål nr 8.6. Främja ungas anställning, utbildning och praktik.

 • Till 2030 väsentligt minska den andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Delmål nr 8.8. Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.

 • Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter och människor i otrygga anställningar.

Delmål nr 8.9. Främja gynnsam och hållbar turism

 • Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Hur kan du hjälpa till?

Handla hållbart

Handla endast från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. Kräv även att alla företag börjar arbeta på det viset!

Anordna mentorskapsprogram

Hjälp unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden genom att anordna ett mentorskapsprogram. Be erfarna människor i arbetslivet att komma till din skola och ställa upp som mentorer och dela med sig av sina tips och erfarenheter.

Handla lokalt

Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: