Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

God hälsa och välbefinnande

Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar är en central uppgift som kräver åtgärder på flera fronter.

För att individer ska kunna leva och bidra till samhällets utveckling är det av yttersta vikt att de är friska. Att upprätthålla god hälsa innebär att människor behöver tillgång till resurser som pengar, naturen och sociala gemenskaper, oavsett ålder.

Det är glädjande att människors hälsa har förbättrats över tiden. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat med hälften. För att upprätthålla denna positiva trend är det avgörande att samhället agerar för att förebygga sjukdomar och hälsoproblem. Om människor ändå blir sjuka, är det viktigt att de har rätt till adekvat vård och behandling.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommunen strävar efter att främja hälsa och välbefinnande för sina invånare genom att tillhandahålla en bred palett av välfärdstjänster. Det omfattar inte bara tillgång till sjukvård, omsorg, kommunala skolor och socialtjänst, utan också en medveten planering för att möta framtidens behov.

För att säkerställa kvalitet och tillgänglighet inom skola och omsorg, är det kommunens ansvar att kontinuerligt arbeta med att förbättra och utveckla dessa områden. Det handlar om att säkerställa att invånarna får den vård och omsorg de behöver och att kommunens skolor erbjuder en stimulerande och inkluderande miljö för lärande.

Samtidigt omfattar kommunens uppdrag också en framtidsinriktad strategi för att planera för välfärdstjänster. Detta arbete integreras redan i stadsplaneringen för att säkerställa att hälso- och välfärdstjänster kommer att finnas tillgängliga inom alla delar av kommunen i framtiden. Det innebär att ta hänsyn till demografiska förändringar, behoven hos olika åldersgrupper och skapa en hållbar infrastruktur för välfärdstjänster i kommunen.

Kommunens initiativ

Nacka kommun ansvarar för flera av de välfärdstjänster som är viktiga för vår hälsa genom hela livet. Det kan både handla om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs eller i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla (oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation). Kommunen har stor rådighet i att prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser inom alla dessa områden.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Måltidspedagogik-nätverk för pedagogisk personal i förskola, fritidsverksamhet samt måltidspersonal. Syftet med nätverket är att ge deltagarna kunskap och verktyg att arbeta med måltidspedagogik som ett sätt att uppnå mål i läroplanen, vägledningsdokumentet Hållbara måltider, de nationella folkhälsomålen och för att arbeta med Agenda 2030
  • Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Genom stöd till föreningslivet för öppen kostnadsfri idrott stimuleras ungas möjligheter till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till bättre motorik, koncentrations- och inlärningsförmåga. Kommunens avgiftsfria verksamheter ger unga möjligheter att pröva olika aktiviteter som stimulerar informellt lärande
  • Skolor och förskolor har nu möjlighet att certifiera sin verksamhet enligt Nacka kommunala skolors vägledningsdokument Hållbara måltider. Syftet med certifieringsprogrammet är att öka kunskapen om hållbara måltider i Nackas kommunala förskolor och skolor
  • Upprustning och god skötsel av park och natur. Upprustning och skötsel lockar människor till rekreation och vistelse i park och natur

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 3, god hälsa och välbefinnande, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 3. God hälsa och välbefinnande

Delmål 3.4. Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

  • Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Delmål 3.5. Förebygg och behandla drogmissbruk.

  • Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Delmål 3.6. Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken.

  • Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

Delmål 3.9. Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.

  • Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Hur kan du hjälpa till?

Volontärarbeta på sjukhus

Du kan hjälpa till som volontär på ett sjukhus! Sjukhus tar gärna emot hjälp från frivilliga som kan hjälpa till att ringa patienters anhöriga, hämta kaffe eller visa besökare vägen

Minska föroreningar och användandet av kemikalier

Undersök och diskutera hur din skola kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

Vaccinera dig

Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: