Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

God utbildning

Att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet samt främja livslångt lärande för alla är av central betydelse. Det handlar om att skapa en miljö där alla har lika möjligheter till utbildning, oavsett bakgrund, och där lärande ses som en kontinuerlig process genom hela livet.

Rätten till en god utbildning är universell, men tyvärr finns det fortfarande 774 miljoner människor runt om i världen som inte kan läsa eller skriva, och av dessa är 70 procent kvinnor.

En kvalitativ utbildning för alla är av avgörande betydelse för att främja välbefinnande och god hälsa. Dessutom spelar utbildning en viktig roll i att främja jämställdheten mellan könen. Utbildning är en viktig resurs som sträcker sig genom hela livet och är av betydelse för människor i alla åldrar. Det är en viktig investering både för den enskilda individen och för samhället som helhet.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommunen har en betydande roll när det gäller att säkerställa tillgången till utbildning för sina invånare. Finansieringen av förskolor, grundskolor, gymnasier och delar av vuxenutbildningen kommer till stor del från kommunala skattemedel och drivs både av kommunala och fristående huvudmän.

Att slutföra studier har en avgörande inverkan på individers hälsa och möjlighet att leva ett självständigt liv med en egen försörjning. Kommunens arbete med att övervaka och säkerställa kvaliteten i skolorna bidrar till en hållbar social utveckling. Utöver att garantera tillgången till och kvaliteten i dagens skolor, ingår det också i kommunens uppdrag att planera för framtida behov av skolor. Detta arbete påbörjas redan i stadsplaneringen.

Kommunens initiativ

Utbildningssystemet är till stora delar ett kommunalt ansvar. Såväl förskola som grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både kommunala och fristående huvudmän. Fullföljda studier har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Skolfam. Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att stärka skolresultat för barn i familjehem. Kommunen har även intern samverkan med utbildningsenheten och elevhälsan. Placerade barn får möjlighet till en inkluderande och likvärdig utbildning
 • Uppföljning av elever och barn som når kunskapskrav eller tar examen. Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 4, god utbildning, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 4. God utbildning

Delmål nr 4.1. Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet.

 • 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

Delmål nr 4.2. Lika tillgång till förskola av god kvalitet.

 • Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Delmål nr 4.3. Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet.

 • Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Delmål nr 4.4. Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.

 • Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Delmål nr 4.5. Utrota diskriminering i utbildning.

 • Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

Delmål 4.6. Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna.

 • Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

Delmål 4.7. Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.

 • Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genomutbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Delmål 4A. Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer.

 • Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Hur kan du hjälpa till?

Sätt ihop en utbildning

Sätt ihop en utbildning eller kurs om det just du har kunskap om och låt andra anmäla sig! Om du har en kompis som kan mycket om något, be kompisen att hålla en kurs.

Bli volontär

Bli volontär! Efterfrågas det lärare i din kommun? Skriv upp dig som vikarie eller fråga vad som behövs i just ditt område. Oavsett om du väljer att hjälpa till i din kommun eller genom att undervisa utomlands så bidrar ditt engagemang till ökad kunskap.

Bli målmedveten

Det är superviktigt att fler människor får koll på Globala målen och vad de kan göra för en bättre värld. Berätta för alla du känner om Globala målen och be dem göra testet Bli målmedveten för att själva få koll på vad de kan göra för att göra världen bättre

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: