Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ingen fattigdom

Fattigdom är inte bara en fråga om brist på ekonomiska resurser. Det är en komplex och mångfacetterad utmaning som påverkar människors liv på flera nivåer. Utöver den uppenbara bristen på pengar, kan fattigdom också innebära begränsningar i frihet, möjlighet till inflytande, tillgång till hälsa och utbildning samt fysisk säkerhet.

För att förstå och hantera fattigdom behöver vi erkänna dess komplexitet och se bortom enbart det ekonomiska perspektivet.

Fattigdom sträcker sig långt bortom bristen på pengar. Det innefattar också begränsningar i frihet, påverkan, hälsa, utbildning och säkerhet. Just nu lever 1,3 miljarder människor i fattigdom runt om i världen, och hälften av dessa är under 18 år. Dagligen förloras tusentals människoliv till följd av svält, sjukdom, krig och våld samt bristande tillgång till rent vatten.

Även om den extrema fattigdomen har halverats sedan år 2000, är det fortfarande omkring 700 miljoner människor som idag lever under extremt fattiga förhållanden. FN:s första mål är att eliminera all fattigdom och se till att alla människor kan leva ett tryggt och värdigt liv. Det är en avgörande utmaning som vi måste ta itu med tillsammans. För mer information, besök www.globalamalen.se.

Vad kan kommunen göra?

För att uppnå FN:s första globala mål, "Ingen fattigdom", är det avgörande att arbetet görs på lokal nivå. I Sverige är kommunernas insatser för att bekämpa fattigdomen en central del i arbetet. Socialtjänsten i varje kommun har till uppgift att hjälpa personer som lever i ekonomisk utsatthet att ta sig ur den.

Ett annat viktigt inslag är samarbetet mellan kommuner och regioner för att identifiera personer som lever i fattigdom, särskilt barn. Det civila samhället kan också spela en betydelsefull roll genom att göra orosanmälningar till kommunen om någon riskerar eller befinner sig i fattigdom.

Alla dessa insatser är nödvändiga för att minska fattigdomen och uppnå FN:s mål om att ingen människa ska behöva leva under dessa förhållanden. Det är en kollektiv uppgift som kräver samverkan på alla nivåer.

Kommunens initiativ

Kommunernas ansvar för sociala stöd och omsorg innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den. Arbetsmarknadspolitiska insatser, ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning eller kravställning i samband med upphandling gör att kommunen bidrar till målet. Arbete med fattigdomsbekämpning i Nacka sker främst indirekt genom kommunens grunduppdrag och kärnverksamheter, som den som finns i sociala omsorgsprocessen.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • I Nacka genomförs exempelvis aktiviteter som stödjer kunderna genom tydliga krav, arbetsmarknadsinsatser och behovsanpassat stöd på vägen till egen försörjning och etablering
  • Sociala skyddsnät genom exempelvis försörjningsstöd

Relevanta delmål för kommunen

I en tidigare Agenda 2030- kartläggning som kommunen genomfört gjordes bedömningen att 85 av de 169 delmålen i Agenda 2030, har koppling till det som ingår i det kommunala grunduppdraget eller inom ramen för Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, där kommunen anses ha rådighet, finns inom alla 17 målen.

Nedan presenteras delmål under mål nr 1, Ingen fattigdom, som är relevanta för kommunen.

Mål nr1: Ingen fattigdom

Delmål 1.2. Minska fattigdomen med minst 50%

  • Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Delmål 1.4. Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

  • Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Delmål 1.5. Bygg motståndskraft mot ekonomiska och sociala miljökatastrofer.

  • Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer

Hur kan du hjälpa till?

Engagera dig i en organisation

Engagera dig i en organisation som syftar till att sprida kunskap om orsakerna bakom fattigdom eller som på olika sätt arbetar med insatser för att minska fattigdomen i världen.

Handla hållbart

Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete

Sprid kunskap

Alla människor vet inte vilka möjligheter de har att få statlig hjälp när de har det svårt ekonomiskt. Ta reda på vilken statlig hjälp som finns till för att hjälpa människor i svåra situationer. Sprid kunskapen till alla du kan, så att de också kan sprida den vidare.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: