Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ekosystem och biologisk mångfald

För att främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem är det viktigt att skydda dem, återställa dem och främja deras hållbara bruk. Vi måste också bekämpa ökenspridning, hejda och vända trenden med markförstöring samt stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald utgör grunden för vårt liv på jorden, och vi står inför en utmanande och betydelsefull uppgift när det gäller vår framtid. Vi måste kunna tillgodose människors behov av mat, energi, vatten, mineraler och andra naturresurser, samtidigt som vi skyddar den biologiska mångfalden och ekosystemen.

På land finns olika typer av ekosystem såsom skogar, våtmarker och bergsområden, som rymmer en mångfald av livsformer. Dessa ekosystem spelar även en viktig roll i att rena luft och vatten. Förstörelse av mark och avskogning leder till allvarliga problem och ökar utsläppen av växthusgaser, vilket är skadligt för både klimatet och djurlivet. Visste du att den vilda ryggradsdjurspopulationen har minskat med 60 procent på bara 44 år?

Vi är alla en del av jordens ekosystem, och var och en av oss spelar en avgörande roll för att bevara miljöer där människor, djur och växter kan fortsätta att existera.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommuner, landsting och regioner samverkar ofta trots sin rätt till självbestämmande, och de engagerar sig både med varandra och med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Det finns även lagar som kräver samverkan med olika grupper.

På lokal nivå spelar kommunen en betydande roll för att främja hållbar utveckling och demokrati, och man samarbetar också med partnerländer genom olika samarbetsprojekt och partnerskap.

Nacka kommun kan bidra till att uppfylla målen genom att främja samarbete och partnerskap mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn, akademin och civilsamhället. Genom att lägga fokus på förebyggande åtgärder, gemensam utveckling och resurskoordinering strävar man efter att skapa ett hållbart lokalsamhälle som omfattar alla tre dimensioner.

Kommunens initiativ

Kommuner ansvarar för samhällsplaneringen och kan besluta att ett mark- eller vattenområde kan bli naturreservat om det behövs för att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Kommunen har även stor rådighet över målet genom att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning. I rollen som stor markägare kan kommunen vidta åtgärder för att återställa våtmarker, stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Skogsbruket är inte en dominerande näring lokalt som i andra delar av Sverige, även om en stor del av Nacka består av naturområden och skog. Eftersom Nacka växer i hög takt så är en utmaning att bygga en stad som tar hänsyn till biologisk mångfald, säkerställer behovet av närhet till naturen och våra behov av ekosystemtjänster, och då är en stark grön infrastruktur en förutsättning.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Kommunen restaurerar våtmarker, exempelvis Mensättra våtmark. Totalt planeras åtgärder för tiotal våtmarker framöver, bland annat Böle mosse, entrén Trollsjöns naturreservat och Näckdjupet. Målet är att öka och stärka biologisk mångfald, begränsa våtmarkernas klimatpåverkan, rena vatten, öka grundvattenbildning och verka flödesdämpande
 • Kommunen genomför skötsel som främjar den biologiska mångfalden
 • Kommunen bildar nya naturreservat. Sjutton naturreservat samt det stora gröna Erstaviksområdet utgör basen för friluftsliv och motion i Nacka

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 15, ekosystem och biologisk mångfald, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål nr 15.1. Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten.

 • Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Delmål nr 15.2. Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar.

 • Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

Delmål nr 15.5. Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

 • Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Delmål nr 15.8. Förhindra invasiva, främmande arter i land- och vattensystem.

 • Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

Delmål nr 15.9. Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

 • Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

Delmål nr 15A. Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystm och biologisk mångfald.

 • Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Delmål nr 15B. Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog.

 • Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande av återbeskogning.

Hur kan du hjälpa till?

Öppna hotell!

Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

Ät vegetariskt

Att äta vegetariskt hjälper den biologiska mångfalden. Om du äter kött kan du fråga efter naturbeteskött – det är kött som kommer från djur som betat i de svenska hagmarkerna. Då hjälper du både insekter, blommor och fåglar.

Köp certifierat och ekologiskt

Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: