Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Genomförande och globalt partnerskap

För att främja hållbar utveckling är det viktigt att stärka genomförandemedlen och återuppliva det globala partnerskapet.

För att förverkliga de globala målen krävs ett starkt globalt samarbete, då världen är mer sammanlänkad än någonsin tidigare. Global solidaritet är avgörande för att säkerställa att alla länder och grupper inkluderas och får tillgång till ekonomiska resurser. För att uppnå detta behövs även internationella investeringar och samordning för att främja teknisk innovation, rättvis handel, säkerhetskontroll och katastrofhjälp.

Utbyte av kunskap, expertis, teknik och ekonomiska resurser är centrala faktorer för att nå de globala målen. Detta är särskilt viktigt för att bistå de fattigaste och mest sårbara länderna med deras specifika behov. Mål 17 erbjuder en rad olika verktyg för att förverkliga de globala målen och göra dem till verklighet.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommuner, landsting och regioner samverkar ofta trots sin rätt till självbestämmande, och de engagerar sig både med varandra och med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Det finns även lagar som kräver samverkan med olika grupper.

På lokal nivå spelar kommunen en betydande roll för att främja hållbar utveckling och demokrati, och man samarbetar också med partnerländer genom olika samarbetsprojekt och partnerskap.

Nacka kommun kan bidra till att uppfylla målen genom att främja samarbete och partnerskap mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn, akademin och civilsamhället. Genom att lägga fokus på förebyggande åtgärder, gemensam utveckling och resurskoordinering strävar man efter att skapa ett hållbart lokalsamhälle som omfattar alla tre dimensioner.

Kommunens initiativ

Kommunen är en viktig aktör för att bidra till hållbar utveckling och demokratiutveckling på lokal nivå såväl som i partnerländer genom samarbeten och partnerskap.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Välfärd skola har ett samarbete med Gyeongsamnam do Office of Education (GOE), Sydkorea. Samarbetet innebär ett utbyte på skolledarnivå där Välfärd skola tar emot besök samt genomför en studieresa till Sydkorea, preliminärt i april 2023. Samarbetet fokuserar bl.a. på pedagogiskt ledarskap, elevhälsoarbetet, möjligheter med digital teknik och utmaningar med hälsa/utbildningsskuld i samband med COVID-19 genom Gokus för samarbetet är utbyte av kunskap och expertis och därigenom kapacitetsutveckling inom respektive organisation. Det yttersta syftet är att genom ett ömsesidigt lärande på skolledarnivå bidra till ökad undervisningskvalitet för eleverna i grund- och gymnasieskolan samt hälsa och välbefinnande
  • Kommunens medverkan i Viable Cities. Med hjälp av bland annat verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar de 23 kommunerna, sex myndigheter och Viable Cities för att hitta nya sätt att arbeta för att snabba på klimatomställningen

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 17, globalt partnerskap, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 17. Globalt partnerskap

Delmål nr 17.4. Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling.

  • Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.

Delmål 17.5. Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå golbala målen.

  • Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

Delmål nr 17.16. Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

  • Förstärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter, som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Delmål nr 17.17. Uppmuntra effektiva partnerskap.

  • Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentliga privata partnerskap samt partnerskap inom det civilsamhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Hur kan du hjälpa till?

Gå med i en organisation

Ett av de bästa sätten för att göra skillnad på riktigt är att gå med i en organisation. Gå med i en organisation som arbetar med en fråga du brinner för och engagera dig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Köp produkter från fattiga länder

Du kan stötta fattiga länder genom att skapa efterfrågan på produkter som produceras i länderna. Håll utkik efter Fairtrade-produkter – då hjälper försäljningen av produkten lokala producenter i fattigare länder.

Samarbeta med en organisation

Som företag kan du undersöka dina möjligheter att samarbeta med en ideell organisation och se hur ni tillsammans kan uppnå lokala framsteg för att uppnå Globala målen.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: