Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fredliga och inkluderande samhällen

För att främja hållbar utveckling är det viktigt att sträva efter fredliga och inkluderande samhällen. Det innebär att alla människor ska ha tillgång till rättvisa och att vi behöver bygga upp institutioner som är både effektiva och inkluderande, med ansvarsskyldighet på alla nivåer.

För att främja hållbar utveckling är det både ett mål och ett medel att skapa samhällen där fred och våldsfrihet råder. En viktig grund för sådana samhällen är inkluderande institutioner som är rättvisa och tar ansvar. Genom att undvika konflikter, korruption och våld kan vi skapa förutsättningar för ett samhälle där alla människor är jämlika inför lagen och har lika tillgång till rättvisa. Dessutom ska alla ha möjlighet att påverka och kräva ansvar från beslutsfattare.

I samhällen präglade av konflikter och våld blir det svårt att uppnå positiv utveckling. Konsekvenserna av sådana situationer påverkar människor, ekonomi, miljö och det sociala välbefinnandet på negativa sätt. Länder som lever i krig och långvariga konflikter möter större utmaningar när det gäller att minska fattigdomen. Därför utgör en stark rättslig struktur och respekt för mänskliga rättigheter grunden för att skapa fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommuner, landsting och regioner samverkar ofta trots sin rätt till självbestämmande, och de engagerar sig både med varandra och med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Det finns även lagar som kräver samverkan med olika grupper.

På lokal nivå spelar kommunen en betydande roll för att främja hållbar utveckling och demokrati, och man samarbetar också med partnerländer genom olika samarbetsprojekt och partnerskap.

Nacka kommun kan bidra till att uppfylla målen genom att främja samarbete och partnerskap mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn, akademin och civilsamhället. Genom att lägga fokus på förebyggande åtgärder, gemensam utveckling och resurskoordinering strävar man efter att skapa ett hållbart lokalsamhälle som omfattar alla tre dimensioner.

Kommunens initiativ

Nacka kommun har stor rådighet över att skapa delaktighet och inflytande för såväl medarbetare som Nackabor och säkerställa att det finns transparenta institutioner samt god informationstillgång. Det är främst kommunernas och regionernas verksamheter som möter invånarna i deras kontakt med samhället. Att kommunens verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att invånarna behåller en tilltro till samhällets institutioner. Nackas trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, arbete mot våld i nära relationer samt arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism samt ansvaret inom områden som skola, kultur och fritid ger möjligheter att påverka.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Kommunen arbetar med att öka tranparansen i sina processer. Det främjar rättssäkerhet för att bidra till en tilltro till samhällets institutioner, motverka mutor och korruption
 • Inom stadsutveckling har kommunen som målsättning att skapa tydliga, objektiva och framför allt kompletta beslutsunderlag vilket också bidrar till rättssäkerhet och trovärdighet i beslutsprocessen
 • Kommunen gör en stor satsning avseende stadsutveckling och stärker det strategiska kommunikationsarbetet i det dagliga linjearbetet där vi lyfter oss från projektkommunikationen till att även kommunicera helheten; vad allt ska bli när det blir färdigt såväl som nyttan och värdet utifrån våra målgruppers perspektiv och behov. Projektet har bidragit till att realisera Nackarummet, beläget i Nacka Forum, som skapar värde för Nackaborna och samhället varje dag då det ger en inblick, förståelse samt kunskap om nuläget och framtidens Nacka samt skapar förutsättningar för dialog. Nackarummet är en del av att utveckla och visualisera berättelsen om Nacka. Detta bidrar till god information till och dialog med Nackasamhället bidrar till öppenhet

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 16, fredliga och inkluderande samhällen, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål nr 16.1 Minska våldet i världen.

 • Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Delmål nr 16.2. Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld.

 • Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Delmål nr 16.4. Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden.

 • Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Delmål nr 16.5. Bekämpa korruption och mutor.

 • Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Delmål nr 16.6. Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

 • Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Delmål nr 16.7. Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande.

 • Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Delmål nr 16.10. Säkerställ allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.

 • Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Hur kan du hjälpa till?

Engagera dig politiskt

Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar så finns det ett väldigt bra sätt att lösa det på – engagera dig politiskt!

Anordna ett evenemang

Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

Känn till dina rättigheter

Genom att vara medveten om de rättigheter du är berättigad till kan du kräva att de uppfylls, och uppmärksamma var det finns brister som måste åtgärdas.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: