Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbar konsumtion och produktion

För att uppnå hållbara konsumtions- och produktionsmönster, behöver vi säkerställa en smidig övergång.

Vår planet är rik på naturresurser, men vi människor utnyttjar dem inte på ett optimalt sätt och konsumerar mer än vad planeten kan ge oss. Visste du till exempel att vi slösar bort en tredjedel av den mat vi producerar? För att skapa hållbarhet både för människor och planeten måste vi vara medvetna om våra produktions- och konsumtionsvanor.

Hållbar konsumtion har fördelar för både miljön, människor och ekonomin, men det finns också andra sociala och ekonomiska fördelar med hållbar produktion och konsumtion. Vi måste förändra vårt sätt att producera och konsumera varor för att uppnå hållbarhet. Det är avgörande för att undvika negativa påverkningar på klimatet, miljön och människors hälsa.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Nacka kommun har en betydande möjlighet att främja hållbar konsumtion och produktion, med tanke på de betydande summor som årligen konsumeras och upphandlas av varor och tjänster inom kommunen.

Mål 12 kan spela en avgörande roll i att halvera matsvinnet och minska negativa effekter av kemikalier. Genom återvinning, resurseffektivitet och avfallshantering samt insamling av miljöfarligt avfall bidrar kommunen till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Samarbetet med både näringslivet och civilsamhället är av central betydelse för att nå detta mål.

Kommunens initiativ

Nacka har stor rådighet över det här målet i och med att kommunen är en stor konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för mycket pengar. I Nackas verksamhet används till exempel bygg- och anläggningsmaterial och kommunen ger genom sina aktiviteter upphov till avfall och matsvinn. Genom återvinning och genom att ta tillvara resurserna i avfallet och avgifta kretsloppet genom att samla in miljöfarligt avfall bidrar kommunen till avgörande delar för att nå nationella miljökvalitetsmålen.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Kommunen arbetar med masshantering, både planering och hantering av massor. Genom detta kan kommunen minimera till exempel långa transporter
 • Kommunen har börjat mäta matsvinnet som uppstår i Nackas kommunala förskolor och skolor. Syftet med mätningen är att få ett utgångsvärde för mängden matsvinn som uppkommer i verksamheterna att jämföra mot efter genomförda minimeringsåtgärder. Genom mätningen synliggörs matsvinnet och rätt åtgärder kan sättas in
 • Genomförande av samverkansprojekt som främjar ökad återanvändning och återvinning av avfall. Exempelvis inleddes ett pilotprojekt mellan Nacka vatten och avfall och en extern aktör för att öka möjligheterna till återbruk av byggmaterial från Österviks och Boo kretsloppscentraler

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 12, hållbar konsumtion, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 12. Hållbar konsumtion

Delmål nr 12.1. Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

Delmål nr 12.2. Hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

 • Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Delmål nr 12.3. Halvera matsvinnet i världen.

 • Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Delmål nr 12.4. Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

 • Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Delmål nr 12.5. Minska mängden avfall markant.

 • Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Delmål nr 12.6. Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

 • Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Delmål nr 12.7. Främja hållbara metoder för offentlig upphandling.

 • Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Delmål nr 12.8. Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

 • Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen

Hur kan du hjälpa till?

Planera ditt resande

Planera ditt resande! Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ned din andel skräp.

Minska på platsen

Minska på plasten! Köp tandborste i bambu, använd bivaxduk istället för plastfolie och skippa engångsprodukterna.

Köp ful frukt

Mellan 20-50 procent av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: