Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hav och marina resurser

För en hållbar utveckling är det viktigt att bevara och förvalta haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Haven är avgörande för många av jordens ekosystem, med deras temperatur, kemi, strömmar och liv. De utgör en viktig grund för vår existens på denna planet. Med över 70 procent av jordens yta täckt av hav är tre miljarder människor beroende av havets resurser för sin överlevnad. Hur vi tar hand om haven är av yttersta vikt för mänsklighetens framtid och för att hantera vårt negativa inflytande på klimatet.

Det finns flera utmaningar som havet står inför, inklusive överfiske, försurning och utsläpp av föroreningar. Visste du att vi årligen släpper ut åtta miljoner ton plast i haven? Om vi fortsätter i samma riktning kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Det är avgörande att skydda våra hav och använda deras resurser på ett hållbart sätt. Vi har alltid varit beroende av haven, men nu är det även havens beroende av oss.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommuner, landsting och regioner samverkar ofta trots sin rätt till självbestämmande, och de engagerar sig både med varandra och med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Det finns även lagar som kräver samverkan med olika grupper.

På lokal nivå spelar kommunen en betydande roll för att främja hållbar utveckling och demokrati, och man samarbetar också med partnerländer genom olika samarbetsprojekt och partnerskap.

Nacka kommun kan bidra till att uppfylla målen genom att främja samarbete och partnerskap mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn, akademin och civilsamhället. Genom att lägga fokus på förebyggande åtgärder, gemensam utveckling och resurskoordinering strävar man efter att skapa ett hållbart lokalsamhälle som omfattar alla tre dimensioner.

Kommunens initiativ

Nacka gränsar till Östersjön och har därför rådighet över detta mål. För hög exploatering av kustnära vatten, minskning av havsnära våtmarker och att många industrier har legat vid vattnet har stor påverkansgrad. Norra kustens vatten och bottnar innehåller därför höga halter av näringsämnen och miljögifter. Det är viktigt att kommunen fortsatt utvecklar åtgärder och verktyg för att hantera påverkansfaktorer som föroreningar, försurningar, övergödning och vattenrening. Kommunen har tillsynsansvar av vattenkvalitet.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Under sommaren 2022 har ungdomar plockat skräp längs stranden på kommunens samtliga sjöar och skräpplockning har även skett längs vissa kuststräckor

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 14, hav och marina resurser, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 14. Hav och marina resurser

Delmål nr 14.1. Minska föroreningarna i haven.

  • Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Delmål nr 14.2. Skydda och återställ ekosystem.

  • Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

Delmål nr 14.3. Minska havsförsurningen.

  • Minimera och åtgärda med havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

Delmål nr 14.5. Bevara kust- och havsområden.

  • Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Hur kan du hjälpa till?

Handla hållbart

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du äter fisk eller skaldjur. Oavsett om du äter på restaurang eller köper i butik, glöm inte att fråga de som jobbar där om deras fisk och skaldjur är producerad och fångad på ett hållbart sätt.

Lär dig mer om miljövänliga inköp av fisk och skaldjur i Fiskeguiden, framtagen av WWF.

Handla ansvarsfullt

Köp inte smycken eller andra produkter som tillverkas av korall, sköldpaddsskal eller annat marint liv.

Minska plastanvändningen

Plast i haven är ett jätteproblem som hotar liv både i och i närheten av haven. Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter såsom påsar, sugrör och tops.

Sidan uppdaterades: