Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Hållbara städer och samhällen

Skapa inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer och bosättningar.

Mer än hälften av världens befolkning lever i städer, och denna siffra förväntas öka till 70 procent år 2050. Medan växande städer skapar nya ekonomiska möjligheter, kan de också öka klyftorna mellan människor och ha negativa miljökonsekvenser. Den ökande urbaniseringen kräver att vi fokuserar på att göra städerna ekonomiskt och socialt hållbara samt ta hänsyn till miljön.

Att främja hållbar utveckling i städer innebär att bygga och planera bostäder, allmänna platser, transportlösningar, återvinningssystem och kemikaliehantering på ett hållbart sätt. För att skapa säkra och hållbara städer är det nödvändigt att planera så att ingen blir utelämnad eller marginaliserad. Det är en central del av att uppnå målen för hållbar utveckling. (Källa: www.globalamalen.se)

Vad kan kommunen göra?

Kommunen har ett omfattande ansvar för samhällsplanering, vilket innefattar mark- och vattenanvändning. Inom ramen för denna planering ingår även bostadsförsörjning, delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Nacka kommun har även ansvaret för avfallshantering och trafikplanering. För att möta demografiska förändringar och förbereda sig inför extrema väderförhållanden till följd av klimatförändringar krävs anpassningar.

Den byggda miljön spelar en betydande roll för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. Det är av stor vikt att vidta förebyggande och långsiktiga åtgärder för att tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att tillfredsställa sina egna behov.

Kommunens initiativ

Som kommun ansvarar Nacka för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. Nacka kommun ansvarar även för avfallshantering och trafikplanering. Kommunen behöver göra anpassningar för att möta demografiska förändringar och förbereda sig för extrema väderförhållanden på grund av klimatförändringar

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Kommunen har miljöspecialister som finns med i stadsbyggnadsprojekten. Dessa bidrar till att i förebyggande syfte utreda konsekvenser av miljö, hälsa och klimat i stadsbyggnadsprojekten
 • Arbete med klimatanpassningsplan. Genom att ta höjd för de effekter som klimatförändringarna medför skapas förutsättningar att hantera dessa
 • Medverkan i Viable cities. Genom detta kan kommunen lära, utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar i samverkan med en bredd av aktörer där vi med gemensamt fokus kan bidra konkret till hållbara lösningar som bidrar till utvecklingen av ett klimatneutralt Nacka 2030
 • Kommunens nybyggnadsprojekt ska utgå ifrån minst Miljöbyggnad nivå silver samt fokusera på lägre energianvändning, fokus på en god innemiljö för luftkvalitet, dagsljus, radon samt att byggmaterialen är sunda och giftfria
 • Kommunens gröna avtal ska öka i såväl eget som inhyrt bestånd. Gröna avtal kan i sin tur minska miljöpåverkan genom information och samverkan kring energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 11, hållbara städer, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 11. Hållbara städer

Delmål nr 11.1. Säkra bostäder till överkomlig kostnad.

 • Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta uppslumområden.

Delmål nr 11.2. Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla.

 • Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystemför alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Delmål nr 11.3. Inkluderande och hållbar urbanisering.

 • Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Delmål nr 11.4. Skydda världens kultur- och naturarv.

 • Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Delmål nr 11.5. Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer.

 • Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

Delmål nr 11.6. Minska städers miljöpåverkan.

 • Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Delmål nr 11.7. Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.

 • Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Hur kan du hjälpa till?

Ta hand om offentliga utrymmen

Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag!

Åk inte bil i onödan

Promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet eller skolan. Spara bilresorna till de tillfällen du verkligen behöver.

Lär dig om vad du ska göra

Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en kris eller naturkatastrof.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: