Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minskad ojämlikhet

Förbättra jämlikheten både inom och mellan länder.

En rättvis fördelning av resurser och möjlighet till ekonomisk, social och politisk påverkan utgör grunden för ett hållbart samhälle. Målet för de globala ambitionerna kan summeras med frasen "ALLA SKA MED", och detta är precis vad Mål 10 handlar om.

I en jämlik samhällsstruktur ges alla lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, etnicitet, religion eller ålder. Trots att ekonomisk utveckling har haft en positiv inverkan på många länder och bidragit till minskad fattigdom, har ojämlikheterna både inom och mellan länder ökat. Att främja jämlikhet minskar risken för konflikter och ökar människors förmåga att påverka samhällsutvecklingen.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

En rättvis fördelning av resurser och möjlighet till ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande utgör grunden för ett hållbart samhälle. Nacka kommun har en betydande roll när det gäller att bekämpa ojämlikhet bland olika individer och grupper, oavsett ålder.

En av de avgörande faktorerna för att minska ojämlikhet är att alla får tillgång till en grundläggande utbildning, och kommunen har ansvaret för att säkerställa detta. Dessutom har Nacka möjligheten att erbjuda invånarna delaktighet i politiska och offentliga beslut på lokal nivå. Genom att genomföra åtgärder för asyl- och flyktingmottagande samt för andra sårbara grupper kan kommunen göra en betydande skillnad.

Bostads- och samhällsplanering, liksom kultur- och fritidsaktiviteter, är också viktiga områden där insatser kan göras för att motverka ojämlikhet. Genom att ta ansvar för skola, omsorg, socialt stöd och andra åtgärder har Nacka kommun möjligheten att främja jämlikhet och bidra till ett mer rättvist samhälle.

Kommunens initiativ

Nacka har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Nacka har även stor rådighet över möjligheten för alla människor att delta i politiska och offentliga beslut på lokal nivå, över diskriminering och osakliga löneskillnader utifrån ett arbetsgivarperspektiv, och i den privata sektorn främst genom upphandling. I genomförandet av de kommunala insatserna i asyl- och flyktingmottagandet är rådigheten stor, men även över de insatser som riktar sig till övriga utsatta grupper i samhället

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

 • Stöd och insatser i form av boende, arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, studie- och yrkeslivsvägledning samt budget- och skuldrådgivning. Genom detta kan kommunen motverka ojämlikhet mellan individer och grupper såväl barn som vuxna
 • Samverkan i team runt individer med insats minskar risken för fördröjning och ökar därmed sannolikheten till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden
 • Ungdomar ges stöd i syfte att återuppta studier för att erhålla en gymnasieexamen. Studievägledning, insatser i form av studieförberedande praktik eller arbetsmarknadsinsatser
 • Kommunen ställer krav på tillgänglighet vid bygglovsansökan och utövar tillsyn om anmälan kommer in
 • Systematisk uppföljning av insatsen daglig verksamhet på individnivå. Detta görs i syfte att öka känslan av delaktighet och självbestämmande

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 10, minskad ojämlikhet, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 10. MInskad ojämlikhet

Delmål nr 10.2. Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.

 • Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Delmål nr 10.3. Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering.

 • Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Delmål nr 10.4. Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet.

 • Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik och successivt uppnå ökad jämlikhet.

Delmål nr 10.7. Främja ansvarsfull och säker migration.

 • Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitisk.

Hur kan du hjälpa till?

Rapportera oschyssta

Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet.

Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter

Finns det flyktingar eller migranter där du bor? Du kan stötta integrationen genom att ordna olika aktiviteter tillsammans. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket?

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: