Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbar energi för alla

Att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla är en avgörande målsättning.

En hållbar, säker och förnybar energiförsörjning samt användning av rena bränslen utgör fundamentet för att möta dagens globala utmaningar, såsom fattigdom och klimatförändringar. Många människor runt om i världen saknar tillgång till elektricitet, och energibehovet förväntas öka med 37 procent fram till år 2040.

Den stora mängd växthusgaser som släpps ut är en direkt konsekvens av vår beroende av fossila bränslen. Däremot blir förnybara energikällor alltmer kostnadseffektiva, säkrare och effektivare. Genom att omforma vårt sätt att producera och använda energi kan vi säkerställa en tillgång till elektricitet för alla utan att skada vår planet.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Nacka kommun är en betydande energianvändare, och det är därför av stor vikt att kommunen gör medvetna val när det gäller energikällor, eftersom dessa val kan ha en betydande inverkan på utsläppsnivåerna inom kommunen. Ett konkret exempel på detta är kommunens beslut att upphandla el med märkningen Bra Miljöval, vilket är ett steg i riktning mot en mer hållbar energiförsörjning.

Dessutom har Nacka potential att bli en betydande energiproducent genom att installera solceller på kommunens byggnader. Genom att ställa krav på hållbarhet vid upphandlingar, hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom området och använda den senaste tekniken, har kommunen möjlighet att göra en betydande och positiv inverkan på klimatet.

Kommunens initiativ

Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Kommunen är en stor energianvändare, men kan också vara en stor energiproducent. Som sådan kan man arbeta aktivt i upphandlingar med att ställa krav i den egna produktionen, se till att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. Kommunen har direkt rådighet över sin egen fordonsflotta, tjänsteresor samt upphandling av entreprenader kopplat till transport.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Installation av solceller på kommunala tak, fortsatt kravställning i upphandling av förnyelsebar energi
  • Kommunen erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till småhusägare, bostadsrättsföreningar och företag
  • Under 2022 arrangerades det inom Lärarnätverk PEAK (att kapa energiförbruknings-topparna) och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) kompetensutveckling för lärare i grundskolan inom lärande för hållbar utveckling samt särskilda elevaktiviteter med koppling till energieffektivisering, klimatförändringar och hållbar utveckling. Det finns även undervisningsmaterial särskilt framtaget för ändamålet

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 7, hållbar energi, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 7. Hållbar energi

Delmål nr 7.2. Öka andelen förnybar energi i världen

  • Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Delmål nr 7.3. Fördubbla ökningen av energieffektivitet

  • Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Delmål nr 7A. Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi.

  • Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi och avancerad och renare fossila bränslebaserad teknik samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

Hur kan du hjälpa till?

Installera solpaneler

Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkning nere. Man kan till och med sälja den elektricitet man inte använder själv.

Återvinn dina batterier

Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt, så se till att återvinna dina batterier. Starta upp en batteriinsamling på ditt jobb eller på din skola för att göra det lättare för alla att återvinna batterierna.

Locket på

Använd lock när du ska koka upp vatten i en kastrull. På så vis använder du 75 % mindre energi. Tänk också på att desto mer vatten, ju mer energi går åt.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: