Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Jämställdhet

Att sträva efter jämställdhet och främja kvinnors och flickors egenmakt är en viktig målsättning för att skapa ett rättvist samhälle där alla har lika möjligheter att delta, påverka och uppnå sin fulla potential.

Jämställdhet innebär att män och kvinnor har lika makt och tillgång till resurser såsom pengar och mark. Det är en avgörande faktor för att främja samarbete, fred och hållbar utveckling mellan könen.

Allt våld och all form av diskriminering mot flickor och kvinnor är oacceptabelt, både för den enskilda individen och för samhället i stort. Varje individ har rätt att känna sig trygg och ha möjlighet att fatta beslut om sin egen kropp och sitt eget liv. Det handlar om en grundläggande mänsklig rättighet.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

I kontakten med kommunala verksamheter är det av stor vikt att alla medborgare får likvärdigt stöd och service, oavsett kön, ålder eller etnicitet. Kommunen spelar en central roll när det gäller att främja lika makt och möjligheter för alla, både som politisk arena och som arbetsgivare och leverantör av socialtjänster, omsorg och utbildning.

Det är kommunens ansvar att se till att personalen inom skolor, vård och omsorg bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan att följa stereotypa föreställningar om kön. En särskild uppgift är att aktivt motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. Dessutom bör kommunen främja användningen av ny teknik för att öka delaktighet och tillgänglighet för alla.

Kommunens initiativ

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget då medborgarna ska få likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter utan också om kvalitet och effektivitet i verksamheten. Kommunen har rådighet över att personal inom skola, vård och omsorg bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar för kvinnors arbetsvillkor och rådighet över diskriminering och löneskillnader utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Kommunen har även rådighet över användandet av ny teknik för att öka delaktigheten. Digital teknik kan användas för att öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten inom bland vård och omsorg, i skolan och i arbetslivet.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Kommunen ser över boendelösningar så att den våldsutsatta inte återvänder till våldsutövaren. Detta i sin tur bidrar till att minska våld och utnyttjande av flickor och kvinnor

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 5, jämställdhet, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 5. Jämställdhet

Delmål 5.1. Utrota diskriminering av kvinnor och flickor.

  • Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Delmål 5.2. Utrota våld mot, och utnyttjande av kvinnor

  • Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Delmål 5.4. Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet.

  • Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

Delmål 5.5. Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.

  • Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet 5 B Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations - och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Hur kan du hjälpa till?

Stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter

Endast 9 procent av förhandlare vid fredsprocesser och 22 procent av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

Anordna en karriärdag

Anordna en inspirerande karriärdag för att utmana stereotyper om kvinnliga yrken. Bjud in kvinnor från affärsvärlden och kvinnliga entreprenörer till din skola som kan hålla en föreläsning om sig själva och sina karriärer.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: