Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Genom att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och stimulera innovation, strävar vi efter att skapa en stark och hållbar framtid.

En stabil infrastruktur spelar en avgörande roll i samhällen som strävar efter positiv utveckling. För att framgångsrikt möta framtidens utmaningar behöver vi investera i hållbar industri och infrastruktur.

Genom nya idéer och teknologisk utveckling kan vi skapa sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar som är hållbara. Detta i sin tur ger upphov till nya marknader och jobbmöjligheter, främjar en effektiv resursanvändning och bidrar till jämlikhet. En hållbar utveckling kräver således en stark närvaro av hållbar industri, forskning och teknik

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Nacka kommun har ett omfattande ansvar för att investera i och underhålla olika typer av infrastruktur. Det inkluderar bland annat vatten- och avloppssystem, gång- och cykelvägar samt utvecklingen av hållbar kollektivtrafik, som till exempel tunnelbanan.

För närvarande pågår flera stora projekt i Nacka som syftar till att förbättra transportmöjligheterna både på nationell, regional och lokal nivå.

Genom att integrera hållbarhetsmålen i våra upphandlingar, produktionsprocesser och driftsättning kan vi gemensamt styra utvecklingen mot renare och mer avancerad teknik. Nacka kommun tar kontinuerligt initiativ för att främja hållbar samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet, forskningsinstitutioner och den idéburna sektorn.

Kommunens initiativ

Nacka har ansvar för mycket infrastruktur. System för vatten och avlopp samt gång- och cykelvägar är några exempel. Kommunen ansvarar också för viss tillsyn av olika verksamheter och kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierad verksamhet.

I Nacka byggs och planeras för närvarande flera betydande projekt för att förbättra transportmöjligheterna regionalt och lokalt. Det handlar om utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat tunnelbana till Nacka, men även väginfrastrukturen med till exempel ny bro över Skurusundet, väg 222 som delvis får en ny sträckning och en 300 meter lång sträcka täcks över, och bussinfrastruktur och utveckling av järnvägsnätet genom exempelvis upphöjningen av Saltsjöbanan.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Effektivt och prioriterade förrättningar för tunnelbana. Tunnelbanan är Nackas största projekt vars syfte är att öka hållbart resande.
  • Samverkan sker tillsammans med Trafikförvaltningen i syfte att hitta bra lösningar för kollektivtrafikförsörjningen med anledning av tunnelbanas försening och nya Slussens begränsningar
  • Arbetet med att möjliggöra snabb etablering av publika laddstolpar på både allmän platsmark och kommunalägd kvartersmark har också fortgått. En laddkarta, rutiner för interna arbetssätt och flera samverkansmöten med elbolag har genomförts. Det finns nu en tydlig plan för minst 72 laddplatser runt om i Nacka och ska vara klart under 2023

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 9, hållbar industri, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 9. Hållbar industri

Delmål nr 9.1. Skapa hållbara motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

  • Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Delmål nr 9.4. Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

  • Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Hur kan du hjälpa till?

Hjälp till med hjälp av teknik

Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå Globala målen! Använd dina kunskaper för att uppnå och främja något av Globala målen. Oavsett om det är att bistå en organisation med deras hemsida eller skapa en film om ett problem du är passionerad för.

Skänk bort gamla prylar

Att vi uppgraderar våra tekniska prylar är vanligt, men ofta så fungerar de gamla prylarna fortfarande. Skänk bort de saker du inte använder längre, eller se till att de återanvänds.

Investera i en hållbar infrastruktur

Om du arbetar på ett företag, tänk på att investera i en hållbar infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö och att den lokala miljön inte tar skada.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: