Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Järlavägens förskola

Kommunen planerar en ny förskola på Järlavägen i Storängen. Den planeras ha plats för cirka 150-200 barn och byggs för att möta behovet av förskoleplatser när vi utvecklar i Nacka.

Profilbild saknas

Sandra Henze

Projektledare

Profilbild saknas

Therese Sjöberg

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Projektet är vilande på grund av att kommunen håller på att se över behovet av förskoleplatser och placeringar av förskolor i centrala Nacka.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Den 23 april antog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott start-PM med ett tillägg i protokollet (sida 24) om hänsyn till områdets karaktär.

Därför byggs förskolan

Området runt stadshuset, Nacka Forum, Värmdöleden och Järlahöjden ska utvecklas till en levande stadskärna med nya bostäder, arbetsplatser och trevliga utemiljöer. För att kunna möta behovet av förskolor till de som flyttar in i de nya bostäderna planeras cirka 11 nya förskolor i centrala Nacka, varav en i Storängen.

Hänsyn till områdets karaktär

Storängen är ett kulturhistoriskt intressant område, vilket projektet måste ta hänsyn till. Målet är också att åstadkomma en trafiksäker miljö i anslutning till förskolan och kringliggande bebyggelse.

Det röda området där nålsymbolen står, är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.