Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Världens mest intressanta muralmålare till Nacka i september 2019

Wall Street Nacka var en internationell muralmålningsfestival som bjöd in konstnärer och kreatörer från hela världen att delta i förvandligen av det offentliga rummet för att skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen handlade om offentlig konst i form av kvalitativa muralmålningar och skulpturer som skapade konstnärliga berättelser på en "wall" eller en "street". Många platser vinner på ljus, i synnerhet tunnlar, varför det var en bra kompletterande ingrediens. Konstverken som kom till är både tillfälliga installationer och permanenta, beroende på vad som lämpade sig för platsen.

Vilka områden i Nacka omfattades?

Festivalen inkluderade hela Nacka. Hela världen kom till hela Nacka! Vi fick se nya konstverk växa fram både inom det område som skall bli Nacka stad (västra Sicklaön), i Nackas olika lokala centrum, och även på andra mer lokala platser i övriga Nacka.

Vad var syftet med festivalen?

 • Få fram offentliga konstverk i hela Nacka av högsta kvalitet på platser där det behövs och bidrar till förbättrade utemiljöer.
 • Öka tryggheten, trivseln och säkerheten i den offentliga miljön.
 • Stärka Nacka som kulturstad.
 • Bidra till utvecklingen av hela Nacka och stärka arbetet för det goda samhället där människor trivs och mår bra.
 • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att bo på och besöka genom att öka antalet goda gestaltade livsmiljöer.
 • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att investera och driva företag i.
 • Förtydliga och illustrera själen och identiteten på olika platser.

DNA / Kod / Kultur

Ingenting är helt svart-vitt, men för att förtydliga vad det är vi vill uppnå med Wall Street Nacka skrevs det en "programkod" som stod för den DNA som låg till grund för innehållet i arbetet med festivalen. Det finns många gamla associationer till vad måla på en vägg betyder i en stad. Många tänker på olagligt klotter, och det var inte något vi ville ha eller uppmuntra. Wall Street Nacka handlade om att måla kvalitativa konstnärliga bilder på murar och väggar. Målningarna skulle ha ett tydligt syfte och innehåll som var förankrat i platsen och hos männskorna som vistas där. Bilden nedan visar DNA-koden (ny) för själva festivalen, dvs i vilken riktning vi ville gå med Wall Street Nacka. Självklart behöver konst också få innehålla samhällskritik. Frågan vi ville ställa oss var på vilket sätt den framförs, och med vilken respekt och medvetenhet dialogen förs.

Muralmålningar? Graffiti? Klotter? Vad är skillnaden?

Mural betyder vägg eller mur. Muralmåleri handlar således om att måla på en vägg eller en mur. Nacka Wall Street handlade om att skapa runt 20 stycken lagliga och kvalitativa målningar på broar, väggar, vägar eller murar i Nacka med hög konstnärlig ambition och mästerlig förmåga. En muralmålningsfestival helt enkelt!

Ordet graffiti kommer från grekiskans ”graphein” som betyder skriva. Wall Street Nacka är inte en graffitifestival, även om det finns många skickliga mästare även inom graffitikonst.

Olagliga grafittiverk utan konstnärlig ambition och höjd kallas klotter. Olagliga muralmålningar utan konstnärlig ambition och höjd kallas också klotter.

Vad kostade det? Vem betalade?

År 2017 startade Partnerskap Konsten att skapa stad - en partnergrupp mellan byggaktörer, företagare och Nacka kommun med syfte att medvetandegöra, inspirera, utbyta erfarenheter och inte minst agera för en levande och berörande stad. Partnerskapet som idag har cirka 40 medlemmar arbetar för att skapa ett långsiktigt tänk för insatser inom ramen för Konsten att skapa stad samt hitta bra och smarta former för finansiering och genomförande. Wall Street Nacka var förankrat inom Partnerskapet och hade stöd av dess medlemmar.

Den byggaktör eller annan näringsidkare som hade en vägg, tunnel, mur eller liknande som de ville skulle ingå i Wall Street Nacka - finansierierade själva den konstnärliga insatsen och bidrog till övergripande projektledning och kommunikation.

I projektet medverkade förutom Nacka kommun 12 medfinansierade externa partners: Atrium Ljungberg, Nacka Vatten & Avfall, Wallenstam, Storstaden, Svea Fastigheter, NCC, IKANO Bostad, Nacka Energi, Serneke, Alm-Småa, SSM, HSB. Härutöver bidrog Boo Församling i Orminge (Svenska Kyrkan) samt Brf Edölandet i Orming med yta på fastighet. 4 sponsorer bidrog med av mat, boende, maskiner och material.

Gjorde kommunen några egna muralmålningar?

Kommunen finansierade själv 8 av de sammantaget 17 muralmålningarna som tillkom, vilka fördelades på platser över hela Nacka. Kommunen avsatte 2 500 000 (två och en halv miljon kronor) för genomförande av dessa. Medlen gick förutom till konstnärsarvoden och material även till att täcka kostnader för projektledning, kommunikation, tillstånd mm.

Kommunen identifierade innan festivalen de platser runt om i Nacka som skulle passa Wall Street Nacka. Ett exempel är tunneln i Orminge enligt nedan, som skulle vi såg skulle må bra av en uppiggning.

Nacka kommun hade under flera år redan innan Wall Street Nacka arbetat med ett antal förbättringar i tunnlar och på murar. Ett exempel är ljusinstallationen WhiteOut i Sickla, och i Fisksätra har konstverket Noorsken av Andreas Blom förbättrat en av tunnlarna (bild nedan).

Hur många muraler blev det totalt?

Totalt tillkom 20 nya objekt, varav 17 muralmålningar, en interaktiv skulptur, ett interaktivt plank samt en kulturskylt i neon.

Hur leddes arbetet?

Nackas stadskreatör Fredrika Friberg var initiativtagare till muralfestivalen och ansvarade övergripande för ledning, styrning och kvalitetssäkring. Erfarna operativa projektledare inom området gatukonst fick i uppdrag att sköta kontakterna med artisterna och produktionen av målningarna för såväl kommunens och de privata aktörernas konstverk.

Hur hittade ni muralmålarna?

Genom vårt breda nätverk av aktörer över hela världen vaskade vi fram rätt konstnär för respektive vägg.

Den som hade förslag på muralmålare som denne ville se göra ett verk inom ramen för Wall Street Nacka, och som passade konceptet, uppmuntrades maila stadskreatör Fredrika Friberg (kontaktuppgifter nedan), bifoga websida och andra lämpliga länkar samt gärna ge en kort motivering.

Hur valdes väggar och murar för konstverken?

De väggar och murar som finansieras av byggaktörer valdes ut av byggaktörerna i dialog med kommunen. Målningar som ändrar fasadens uttryck behövde bygglov, medan t ex tunnlar och murar i betong oftast inte behövde bygglov. Bygglov var således ett kriterium. Andra kriterier som påverkade val av plats var t ex: Att det inte finns några planererade underhållsarbeten inom överskådlig tid; Hur många människor som rörde sig i området; Hur strategiskt viktig platsen var; Hur mörk, ful och otrygg platsen var; Om det redan fanns el framdraget i närheten för ljussättning. Det är dyrt att dra fram el. Sist men inte minst var frågan om det behövdes TA-planer eller ej viktig. TA-planer, eller trafikavstängningsplaner som det heter, innebär planer för att stänga av eller leda om gång-, cykel- och/eller biltrafik. Det kan vara omständigt och mycket dyrt. Vi ville inte lägga för mycket resurser på TA-planer och omledning av trafik.

De som hade förslag på väggar, murar, tunnlar eller platser de tyckte skulle ingå i Wall Street Nacka, uppmanades kontakta stadskreatör Fredrika Friberg - med tydlighet kring plats och adress, bifogat foto och karta, information om vem som ägde yta det gällde samt gärna en kort motivering.

Varför hette festivalen Wall Street Nacka?

För att skapa hög kvalitet som möjligt, och för att utmana våra invanda perspektiv, vill vi bjuda in hela världens mest intressanta muralmålare till Nacka, och då är det naturligt att använda engelska som språk. Festivalen handlar om gatukonst - att skapa konstnärliga berättelser på en "wall" eller en "street".

Kopplingen till börsmarknaden Wall Street i New York handlade om att vi lever i en värld i förändring, där vissa gamla värderingar och prioriteringar är på väg att dö ut. Många har t ex tröttnat på det spel som går ut på att "störst hög med pengar vinner". Allt fler ser och prioriterar nya värden av djupare mening och syfte. Wall Street Nacka satte inte kommeriella vinstintressen i centrum, utan här var det de kvalitativa konstnärliga berättelserna som var det värdefulla guldet. Vi gjorde det här för att människor som bor, verkar och besöker Nacka ska trivas, utvecklas och må bra. Detta förhållningssättet gällde inom ramen för Wall Street Nacka både för kommunen och de privata byggaktörerna.

Blir det fler festivaler i Nacka?

Wall Street Nacka var tänkt som en återkommande internationell muralmålningsfestival med ett första genomförande september 2019. I den långsiktiga planeringen fanns tankar om att genomföra nästa festival 2021, och sedan regelbundet fram till år 2030. En analys och utvärdering av den inledande festivalen 2019 har gjorts och ligger nu till grund för eventuellt kommande beslut om ytterligare festival framöver.

Kontakt

Frågor kan du ställa till Nackas stadskreatör Fredrika Friberg på fredrika.friberg@nacka.se

Följ Wall Street Nacka på sociala media

 • Instagram / WallStreetNacka
 • Web / www.wallstreetnacka.com - här kan du se alla väggar, murar, artister och det kalendarium med seminarier, guidade turer och annat som händer under festivalen.

Sidan uppdaterades: