Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka City Culture Clash

Demokrati, innovation och integration genom medskapande stadsutveckling. Enligt visionen för Nacka stad ska vi bygga en stad för alla. Nacka City Culture Clash utforskar hur vi på bästa sätt kan ta till vara på den kunskap och de perspektiv människor från andra kulturer och länder har, och hur vi kan förbättra integrationen genom att använda stadens uttryck som plattform och verktyg.

Sammanhang

Nacka växer. Att vi blir fler beror på ökad inflyttning, att människor vill studera och arbeta här och att fler barn föds. I år kommer vi att ta emot omkring 360 människor som flytt från krig och konflikter och som beviljats permanent uppehållstillstånd. Nacka kommun erbjuder bland annat svenska för invandrare, introduktion till jobb och en första bostad för att familjerna snabbt ska komma in i samhället.

För att uppfylla behovet av bostäder arbetar kommunen brett och försöker finna nya, kreativa boendelösningar. Bostäder till nyanlända Nackabor på stadshustomten är ett alternativ.

Syfte

 • Att undersöka en innovations- och integrationsmodell grundad i aktivt konstnärligt deltagande kring stadsplanering.
 • Ta till vara på den kunskap och de erfarenheter om gestaltning och offentliga rum människor som kommer från andra länder och kulturer har.
 • Att erbjuda och genomföra en konstruktiv, positiv och integrerande sommaraktivitet för målgruppen.

Målgrupp

Nacka City Culture Clash riktade sig till barn och unga vuxna i åldern 16-21 år - ensamkommande barn och nyanlända vuxna. Svenska medborgare i målgruppens ålder medverkade i delar av arbetet.

Mål

 • Att utforska om *KOLIBRI kan fungera som metod för integration.
 • Att skapa delaktighet i, och förståelse för det svenska samhället, med utgångspunkt i deltagarnas erfarenhet och kulturella bakgrund.
 • Att skapa en fysisk modell av en plats som syftar till att underlätta möten mellan nyanlända och bofasta. Modellen ska fungera som underlag till en designbyrå för vidare gestaltning av ett reellt offentligt rum i Nacka.
 • Att skapa glädje, gemenskap och framtidstro.

Upplägg och arbete

Över 30 deltagare arbetade under augusti 2016 för att ta fram konkreta förslag på hur tillfälliga bostäder med omgivande offentlig skulle kunna se ut. På stadshusets parkering (och gräsytor) planeras nu ett antal tillfälliga bostäder, och denna plats var arbetets fokus. Deltagarna ritade, målade, ställde frågor, fantiserade kring platsen, gjorde förslag på ljud- och ljuskonstverk, byggde skulpturer. De presenterade slutligen tre modeller för hur de tänker sig att tillfälliga bostäder och en offentlig plats på stadshusets parkering skulle kunna se ut.

Tankar bakom

Vi är alla präglade av vårt lands eller vår kulturs färg- och formspråk och idéer om offentliga rum. Nacka stad ska bli en stad för alla, och Nacka kommuns vision är öppenhet och mångfald. Hur kan vi på bästa sätt ta till vara på den kunskap och de perspektiv människor som kommer från andra kulturer har? Hur kan vi förbättra integrationen genom att använda stadens uttryck som plattform och anknytningsmodell?

Arkitektur, offentliga platser m.m. säger oss mycket om vilka vi är. Forskning visar att platsers färg, form och stämning påverkar oss mycket mer än vi tror, t ex hur vi mår och t o m hjärnans kapacitet.

 • Om vi ska integrera, kan vi inte göra det genom isolering. Det sker genom inkludering.
 • Fokus vad gäller integration handlar ofta om religion och svåröverkomliga olikheter. Nacka City Culture Clash fokuserar på stadsutveckling med gestaltning, offentliga rum och konsten och kulturen som brobyggare.

Resultat

NOTE designbyrå - ”Designer of the year 2015” - fick i uppdrag att förfinar och översätta förslagen som kom fram i processen, som underlag för byggnation. www.notedesignstudio.se

Viktigt för deltagarna

 • Det ska vara en plats där alla är välkomna för att lära känna männsikor och deras kultur.
 • Färgglada hus och fasader med olika uttryck.
 • Fontän/vatten ska ha en central roll.
 • Aktivitetslokal eller kulturhus behövs som inkluderande mötesplats för boende och besökare - gärna med café/mat/matlagning
 • Växter i området och i direkt anslutning till hus och fasad
 • Plats för både avskildhet och utomhuslek/spel
 • Minnen av platser och igenkänning i arkitekturen

Illustration NOTE design studio

Text - NOTE design studio

Bostadshusen, i form av moduler, föreslås vidare färgsättas in två färgtoner. En färgpallette löper genom skalan från terracotta och tegelrött till en ljusare rosa / rosabeige ton, med den mörkare färgskalan närmast stadshuset. På motstående sida färgsätts modulerna i en pallette med komplementfärger som löper i den blågröna färgrymden.

Husens frontfasad som vätter in mot gångstråt får en öppen loftgångslösning med geometrisk mönstersättning likt en pergola där ljus och öppenhet är en pelare, och det intrikata mönstret och möjlighet till växtvägg den andra. Även gavlar kan kläs i träspalje för att visuellt trolla bort det annars ganska statiska modula uttrycket i prefab-enheterna.

Mitt i noden anläggs en fontän/plaskdamm eller liknande, som får en central funktion. Det finns goda exempel på kostnadseffektiva, tillfälla installationer av detta.

Generellt används ett uttryck av tillfälliga lätta strukturer av mer eller mindre mobil karaktär, men som i sin lekfullhet och enkelhet stimulerar sinne, kreativitet och viljan till engagemang och utforskning.

I direkt anslutning till boende, men på andra sidan gångstråket för att skapa den inringande områdeskänslan, placeras byggnader för social sammankomst och rum för avskildhet. Även dessa utförs i en öppen och lätt struktur, och i anslutning till dessa placeras även utekök/kök/grillplats och aktivitetsyta/lekplats.

Den sammantagna upplevelsen förväntas bli en spännande och lekfull plats som bjuder in och välkomnar och bjuder på ett flertal intressanta och engagerande byggnadsformer.

* KOLIBRI står för ”kollaborativ gestaltning” och innebär att boende i ett område är medskapare vid utformningen av en offentlig plats i sin egen närmiljö. Processledningen består både av konstnärlig kompetens och kompetens i såväl processledning som stadsutveckling. Metoden är utvecklad av Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: