Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild över det nya vårdboendet

Hasseludden vårdboende

Ett särskilt boende för äldre med cirka 60 bostäder planeras att byggas i Hasseludden. Byggnaden föreslås få fasader av trä och tak med sedumväxter, så kallat "grönt tak". Fastighetsutvecklare Magnolia bygger boendet och Nacka kommun bygger en ny lokalgata samt pump- och nätstation som ska vara klart hösten 2022.

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Bygglovet för Magnolia är överklagat till mark- och miljödomstolen.
  • Magnolia ansvarar för att bygga det särskilda boende för äldre. Planerad byggstart är preliminärt hösten 2022.
  • Kommunen ansvarar för att bygga ut ny lokalgata, samt pump- och nätstation som ska vara klart under hösten 2022.
  • Samtliga handlingar finns under STATUS och HANDLINGAR på denna sida.

Hasseludden - artikel.JPGVisionsbild från Magnolia Bostad över hur vårdboendet kan komma att se ut.

För mer information

Du kan läsa mer om vårdboendet på Magnolias hemsida.

Planens syfte

Detaljplanen ska göra det möjligt att använda mark i slutet av Hamndalsvägen, cirka 1 km norr om Orminge centrum, för ett särskilt boende för äldre. Det ingår även att införa skydds- och hänsynsbestämmelser för de delar av planområdet som omfattar känslig naturmiljö och riksintresse. Fastighetsägande bolag är Magnolia Bostad.

På fastigheten finns i dag en gräsplan och brant terräng med barr- och lövskog.

Byggnaden föreslås få tre ihopkopplade volymer i tre våningar, med cirka 60 vårdbostäder. Byggnaden föreslås ha träfasader. Parkering anordnas i anslutning till byggnaden, inom fastigheten.

Byggnaden tak ska utformas med sedum med ett markerat takutsprång. Fasaden föreslås få träfasader i en mörk kulör för att anpassa byggnaden till omkringliggande tallskog samt anspela mot konferensbyggnaden Yasuragis färgsättning. Byggnaden föreslås få en tydlig gårdssida som vänder sig mot vattnet och ramar in landskapet på baksidan.

Tidigare skeden

Projektet började med ett planuppdrag från miljö- och stadsbyggnadsnämnden i september 2016. Samråd om planförslaget hölls hösten 2017. Under april-maj 2018 fanns planförslaget utställt för granskning.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: