Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljöarbetet i Orminge centrum

Del av den sumpskog som finns söder om sjön Sarvträsk i Orminge tas ned för att göra plats för bostäder och en vårdinrättning enligt den detaljplan som godkändes den 27 april 2023, ett led i Orminges utveckling. För att inte skyddade arter i sumpskogen ska påverkas negativt, görs flera skyddsåtgärder enligt villkoren i domen för vattenverksamhet som man behövt söka för att avverka och fylla igen inför husbyggnation. Utöver det som listas i domen görs flera åtgärder enligt den handlingsplan som tagits fram i projektet.

Skyddsåtgärder för arter i sumpskogen

Syftet med skyddsåtgärderna är att planera för minsta möjliga påverkan på djur och natur under exploateringen vid Sarvträsk, så att arterna kan finnas kvar även efter det att husen är färdigbyggda. Att genomföra skyddsåtgärder är viktiga komponenter för att uppfylla kraven i artskyddsförordningen och att säkerställa en hållbar utveckling och bevarande av biologisk mångfald.

Skyddsåtgärder som genomförs i projektet handlar bland annat om att skapa mer stående och liggande död ved i området, ta hänsyn till häckningsperioder för fågellivet, även fortplantningsperioder för fladdermöss och sätta upp fladdermusholkar. Utöver det har belysningen setts över för att störa fladdermössen så lite som möjligt.

Grodhotell vid Sarvträsk

Förutom tidigare anlagda groddammar, kommer även två grodhotell att byggas i närheten av sjön. Det är högar av stenar som blandas med grenar och löv, där kan grod- och kräldjur krypa ner och övervintra under den kalla årstiden. Inventeringar har visat att många groddjur, främst paddor vill ner till sjön för att leka, de riskerar att bli överkörda när de passerar Mensättravägen, därför har tunnlar byggts under vägen, så att groddjuren kan ta sig fram till sjön och sumpskogen på ett säkert sätt. Vid Mensättravägen har ledanordningar konstruerats som hindrar groddjur att ta sig ut på vägar, konstruktionen gör så att grodor leds till tunnlarna under vägen för att minimera antalet grodor som kan dö i trafiken. De kupolbrunnar för dagvatten som finns i närområdet har fått finmaskigt nät för att förhindra att groddjuren trillar ner i brunnarna.

Kompensationsåtgärder i Kilsätra

Kommunen har även åtagit sig att anlägga en ny våtmark i Kilsätra, inom nackareservatet. Våtmarken kommer att vara något större än det område som behövs från sumpskogen till exploateringen av Norra Sarvträsk i Orminge. Området för den planerade våtmarken är tänkt i närheten av Ältasjön och kommer vara en utmärkt miljö för grod- och kräldjur vilket också ger bra möjligheter till fortplantning, lek och grodvandring. I anslutning till den nyanlagda våtmarken kommer stenrösen läggas upp för att skapa bra övervintringsplatser.

Eftersom den nyanlagda våtmarken anläggs inom Nackareservatet kommer den ha ett starkt juridiskt skydd med stöd av miljöbalken. Arbetet med våtmarken i Kilsätra påbörjas i början av mars 2024 och förväntas vara färdigställt innan 15 april.

Miljöarbetet i Orminge

Alla större byggnadsprojekt riskerar att störa omgivning och miljö när maskinerna är på plats och arbetet startar. I Orminge centrum pågår många arbeten samtidigt med flera olika aktörer. För kommunens egna entreprenader som bygger gatorna i centrum finns miljösamordnare som har till uppgift att stötta projektorganisationen och hjälpa till i arbetet med att minska störningar.

Miljösamordnarens arbete handlar bland annat om byggbuller. En miljösamordnare gör mätningar så att ljudnivåer håller de riktvärden som gäller. Ett annat arbete handlar om vattenhanteringen. När vatten pumpas upp ur ett byggschakt behöver det ofta renas i speciella containrar, där filtreras föroreningar och partiklar innan det pumpas vidare ut i ledningsnätet eller mot naturmarken beroende på var arbetet utförs.

Det kan också vara så att marken är förorenad och det måste hanteras innan byggandet kan fortsätta. I vissa fall körs byggmassor till deponi men ambitionen är att återanvända så mycket massor som möjligt, det styrs av den masshanteringsplan som finns för Orminges projekt. Det sparar in både onödiga utsläpp och kostnader från transporter.

Miljöarbetet är en kontinuerlig process som sträcker sig genom hela Orminge centrums utveckling, från planeringen av kvarteren och utformningen av gatumiljön till byggets start och dess färdigställande.

Sidan uppdaterades: