Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Inom Nacka kommun beslutar Kommunstyrelsen över hur delegationsordningen ska se ut avseende verksamhet, personal och arbetsmiljöfrågor.

I Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, framgår hur arbetsmiljöuppgifter fördelas till vissa chefer inom kommunen.
På sidorna nedan finns även mallar/överenskommelser som ska användas och skrivas under, för att förtydliga innebörden av denna fördelning.

Läs:
Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning
Chefer inom produktionsverksamheter
Övriga chefer
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter vid byggnads- och anläggningsarbete

Chefs- och ledarstrategi

Läs:
Chefs och ledarstrategin.

Chefs- och ledarstrategin visar hur vi gör för att:

  1. attrahera de bästa cheferna.
  2. identifiera och utveckla talanger.
  3. analysera verksamheten och chefens uppdrag.
  4. rekrytera de bästa cheferna.
  5. introducera nya chefer.
  6. följa upp och lönesätta chefer.
  7. utveckla, stödja och vid behov avveckla chefer.
  8. uppmärksamma gott ledarskap och öka rörligheten.

Medarbetarpolicy och arbetsmiljöpolicy

Nacka kommuns medarbetarpolicy är även arbetsmiljöpolicy.
Policyn beskriver vårt förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt utgångspunkter för lönebildning och lönesättning.

Läs:
Medarbetarpolicyn.

Samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga förbund

Nacka kommuns samverkansavtal ligger till grund för hur chefer, skyddsombud och andra medarbetare ska samarbeta och skapa goda arbetsförutsättningar.

Enligt samverkansavtalet ska delaktighet och inflytande ses som naturliga delar inom den löpande verksamheten. Både den enskilda medarbetaren och de fackliga organisationerna ska direkt involveras i verksamheten genom samverkan.

Detta innebär bland annat att arbetsmiljöfrågor ska vara levande och ingå i såväl enhetens arbetsplatsträffar (APT), i alla samverkansgrupper (SAMK) samt utvecklingssamtal.

Medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML) utgör den rättsliga grunden för samverkan. Samverkan ska genomsyra alla beslutsnivåer i kommunen.

Läs:
Samverkansavtal

Huvudskyddsombud och lokala skyddsombud

Huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud och lokala skyddsombud/arbetsmiljöombud finns på de flesta enheter.

I de fall lokalt skyddsombud/arbetsmiljöombud saknas ska cheferna samarbeta med huvudskyddsombudet istället.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud utses av de fackliga organisationerna och företräder alla medarbetare inom sitt skyddsområde oavsett om de tillhör en facklig organisation eller inte. I skolorna finns elevskyddsombud från och med årskurs 7. Dessa utses av eleverna. Skyddsombud/arbetsmiljöombud är naturliga samarbetspartner till cheferna och ska ha möjlighet att medverka i allt SAM-arbete.

Läs:
Skyddsombud inom Nacka kommun.

Övriga rutiner inom arbetsmiljöområdet (SAM)

Nedan kan du läsa om olika områden inom SAM som kräver skriftliga rutiner. Chefen är ansvarig för att fungerande rutiner finns inom dessa områden.

I de fall kommungemensamma rutiner finns framtagna är det upp till varje arbetsplats att vid behov anpassa och komplettera dessa.

Sidan uppdaterades: