Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medarbetarens rättigheter och skyldigheter

Arbetsmiljölagen förutsätter ett aktivt deltagande från medarbetarens sida som enligt lagen har både både rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt, samarbete och sammanhang. Medarbetaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans/hennes eget arbete.

Medabetaren medverkar genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, samverkansträffar etcetera. En medarbetare som har synpunkter, idéer, förslag på hur arbetsmiljö eller arbetssituation kan förbättras, bör ta upp detta med sin närmaste chef. Gäller det risker, brister eller missförhållande i övrigt som berör arbetsplatsen har medarbetaren en skyldighet att omgående rapportera till närmaste chef.

Alla medarbetare är skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av arbetsmiljöåtgärder. Medarbetaren ska följa föreskrifter från arbetsmiljöverket, använda de skyddsanordningar och den skyddsutrustning som krävs samt rapportera tillbud och olycksfall till arbetsgivaren.

Sidan uppdaterades: