Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vinnande förslag Älta ÅVC - "Storkällan"

Under hösten 2016 genomfördes en gestaltningstävling i form av tre paralleluppdrag för Älta ÅVC. Vinnarens bidrag visar tydligast en anläggning som omfamnar platsens och hela områdets förutsättningar, har efterfrågad innovationshöjd och den bästa hållbarheten över tid.  Förslaget är skapat av Atelier Ryberg i samarbete med arkitekt Fritz Halvorsen. Insatsen leddes av Nacka vatten & avfall AB i samspel med Konsten att skapa stad, Nacka kommun.

Sammanhang och syfte

Nacka växer vilket bl.a ställer större krav på att avfallshanteringen förbättras och utvecklas. I dagsläget finns ingen återvinningscentral i Älta.

Miljön på en traditionell återvinningscentral präglas ofta av den tunga verksamhet som där råder. Grovavfall läggs i stora containrar som transporteras av hjullastare. Det är ofta en hög ljudnivå som omöjliggör en plats för samtal och reflektion.

I Nackas avfallsplan beskrivs hur avfall ska hanteras där utbildning och information har en central plats. Vidare framgår att insatser måste göras för att minska avfallsmängder och se till att mer återbruk uppstår.

Syftet med en gestaltningstävling var att hitta en plats för mer mjuka värden och intryck och skapa en återvinningscentral som utgår från Ältas karaktär, områdets beskaffenhet och existerande avfallsplan.

"Storkällan" det vinnande förslaget

Gestaltningen av Storkällans Återvinningscentral binder samman anläggningen med den omgivande karaktäristiska tallskogen i öst. Här läks naturen ihop med och får rama in anläggningens grundkonstruktion, som skapas av en uppsättning betongmoduler. Dessa moduler bildar en rampyta som omsluter ett inre torg, med plats för rader av containrar, liksom inlämningsfunktioner i lokaler under rampytan.

Torgets körbara yta möter en anläggningsyta för gångtrafik framför lokalerna och till trappor upp till rampen. Lokalen för återbruk ges en stark karaktär med en tydlig entré som bjuder in brukaren att se inlämning till återbruk som första val. Här innanför finns också det lab som är tänkt att ge möjlighet för skolungdomar att upptäcka möjligheterna med att skapa, lappa, och laga i inlämnat material och objekt. Utöver det finns inlämningsfunktioner i separata lokaler för farligt avfall (över disk), vitvaror och elavfall. Inlämningsfunktioner i form av sk. drop box på rampen, tas också om hand i lokalerna under rampen.

Material- och färgval har en viktig roll att spela. Det ska sammanhållet skapa en anläggning med en oväntat attraktiv gestalt, som vill få oss att känna materialens värde och roll i ett kretslopp. Betongen ger en ren och neutral grund. Marksten i infärgad betong adderar varmare och kallare, mörkare och ljusare toner, som tydliggör funktionerna och layouten, liksom en finstämd mönsterbild.

En viktig aspekt är att tydliggöra de ytor som delas mellan fordon och gångtrafik. Ibland delas dessa och då är de tydligt avgränsade. Ibland delas de, vilket en avvikande färg- och mönsterbild gör oss uppmärksamma på. Till detta kommer lyfts valda detaljer i en varmröd kulör. Återbrukets entré, personalpaviljongen, liksom en rad av specialgestaltade lyktstolpar ges denna röda färg. Sträckmetall i olika grad av öppenhet bildar semitransparenta färgytor, som bildar staket längs ramperna (mörkt grå) och sidofasad på personalpaviljongen (varmröd). Öppnare staket, delvis täckta av växtlighet ramar in området som helhet.

Anläggningens estetiska och dekorativa gestalt har skapats genom väl valda färg-, form, och materialval i de bärande funktionella ytorna. Marksten som tål tung trafik, men som också ger anläggningen ett estetiskt värde och tydliggör flöden. Framlyft entré till den fraktion som hamnar direkt under ’minimera’ i avfallstrappan, dvs ’återbruka’. En annan bärande del av gestaltningen är de specialframtagna armaturerna. Belysningsstolpar i rad längs rampen relaterar till den motstående raden av tallar strax utanför. Här integreras allmänbelysning och riktad belysning, liksom skyltar till respektive container/fraktion.

Lokalerna, liksom anläggningens huvudskylt får friliggande metallbokstäver, placerade ovanför respektive inlämning, respektive längs rampens långsida. Detaljinformation till lokalerna placeras innanför de uppdragna garageportarna, som tydliggörs genom sin interiöra färgsättning, ett grepp som ger en lugnt intryck när dessa inte är öppna.

En personalpaviljong i rampens sydöstliga hörn ges en markerad karaktär genom omslutande sidor i sträckmetall och en glasad front mot rampen skapar utblick för personalen liksom öppenhet och tillgänglighet för brukarna. En spiraltrappa leder upp till takterassen som ger en utsiktspunkt över anläggning liksom mot tallskogen. Här finns biodlingar. Längs med långsidan av rampen, med början nedanför personalbyggnaden bildas en anlagd naturyta för odling i odlingslådor. Återvinning kopplas till ett större kretsloppsprocess genom närheten till naturen och deltagande i aktiviteter.

Sidan uppdaterades: