Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Norra kusten

Nackas norra kust sträcker sig 15 km, från Danviken ut till gränsen mot Värmdö vid Strömmaviken.  Båttrafiken in mot Stockholm har varit intensiv i århundraden, med allt från segelskutor till dagens jättefärjor och kryssningsfartyg. Många industrier har legat vid vattnet. Idag släpps renat avlopp från två av Sveriges största reningsverk ut i vattenområdet. Norra kustens vatten och bottnar innehåller därför höga halter av näringsämnen och miljögifter. Trenden är ändå att vattenkvaliteten håller på att bli bättre.

Friluftsliv

Inga områden utmed norra kusten kan rekommenderas för bad.

I Nyckelviken finns en markerad motionsslinga. Det finns goda möjligheter till bollspel och friluftsliv framför allt i Nyckelviken och Velamsund. Men tänk på att de är naturreservat! För hundägare gäller kopplingstvång. Eldning är tillåtet bara vid ordnade eldstäder.

Det finns många intressanta spår av kulturhistorien längs vattnet, t.ex. Svindersviks gård (idag ett museum, som drivs av Nordiska museet), Stora Nyckelviken med Nackas hembygdsmuseum och de ombyggda industribyggnaderna vid Danviken och på Kvarnholmen.

Fiske

Reglerna om fritt handredskapsfiske utmed kusten gäller. Tänk dock på att vattnet närmast Stockholm är kraftigt förorenat!
Fiske och fiskerätt

Tillgänglighet

Stora delar av kusten är ganska svårtillgängliga på grund av de branta stränderna. Att ta sig fram till fots blir dock lättare, i takt med att en sammanhängande strandpromenad byggs utmed Svindersviken och fram till Nacka Strand. I Nyckelvikens naturreservat finns välkomande gräsytor, hagmarker och klippor. På Boo-landet är stränderna åter delvis branta. Vissa områden är också bebyggda.

De största lättillgängliga områdena finns i Skarpnäs (norr om Kummelberget och Orminge) och in mot Velamsundsviken.

Miljötillståndet

Bottensedimenten utanför Nackas norra kust är kraftigt förorenade. Allmänt gäller att ju närmare Stockholm, ju värre är föroreningarna. På bottnen utanför Saltsjöqvarn ligger halterna av miljöfarliga metaller som bly, kadmium och kvicksilver skyhögt över vad som är normalt i Östersjön - för kvicksilver hela 50 gånger högre. Vid bottnen i Höggarnsfjärden är halterna lägre - men för kvicksilver ändå drygt 20 gånger över normalvärdet.

Vid Svindersviken fanns tidigare en superfosfatfabrik där man tillverkade konstgödsel. Restprodukter som innehöll bland annat kadmium, bly, arsenik, kvicksilver och zink tippades i sjön.

Även halterna av fosfor och kväve ligger långt över det normala. Kvävehalterna fortsätter att vara mycket höga utmed hela norra kusten, medan fosforhalterna sjunker snabbt österut.

Halterna av miljögifter som PCB och DDT är höga eller mycket höga utmed hela norra kusten.

I bottensediment vid båtklubbar och marinor finns gererellt mycket höga halter av tungmetaller, främst koppar- och tennföreningar, från båtbottenfärger.

Vattnen utmed Nackas norra kust ingår i tre vattenförekomster för arbete enligt EU:s vattendirektiv: Strömmen, Lilla Värtan och Askrikefjärden. Inget av områdena uppnår kraven för god vattenkvalitet.
Läs om klassning om miljömål för områdena i VISS (Vatteninformation Sverige):
Askrikefjärden
Lilla Värtan
Strömmen

I samband med planering och byggande av bostäder vid det tidigare varvsområdet i Finnboda gjordes 2015 en riskbedömning av förorenade bottensediment.
Finnboda hamns vattenområde, pirar och Hästholmssundet - riskbedömning av förorenade bottensediment (PDF-dokument, 2,2 MB)

Inför projektering av en bro över Svindersviken (Kvarnholmsförbindelsen) gjordes 2010 en undersökning av sediment i en del av viken.
Miljöteknisk undersökning av sediment i Svindersviken (PDF-dokument, 454 kB)

Inför bygget av en avloppsledning mellan Värmdö och Käppalaverket på Lidingö gjordes 2008, på uppdrag av Värmdö kommun, en undersökning av sediment i Lövbergaviken.
Förekomst av metaller och tennorganiska föreningar i Lövbergaviken (PDF-dokument, 1,8 MB)

Växt- och djurliv

Trots övergödning och kraftig påverkan av miljögifter finns det liv vid större delen av innerskärgårdens bottnar. Vid Stockholm Vattens undersökningar i Höggarnsfjärden, norr om Ormingelandet, har man påträffat djur vid bottnarna på ner till 40 meters djup. De vanligaste arterna är östersjömussla och fåborstmaskar.

Få arter överlever i vikarna närmast centrala Stockholm. Längre ut i skärgården ökar antalet arter. Metaller och miljögifter hindrar ett naturligt liv i vattnet.

En annan viktig faktor är den växlande salthalten. Fler arter kan leva i normalt Östersjövatten än i de fjärdar som är mest uppblandade med sötvattnet från Mälaren.

Miljöinsatser

Kommunen samarbetar med båtklubbar för att minska påverkan på vattenmiljön från båtbottenfärger. Sedan 2015 finns en båtborsttvätt vid Svindersvikens båtklubb.

Sidan uppdaterades: