Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Erstaviken

Erstaviken skär in mellan Saltsjöbaden och Tyresö. Viken och dess omgivningar är ovanligt "vilda" och opåverkade för att ligga så långt in i skärgårdslandskapet. Sandabäcken, där en stam av havsöringar finns, står för en del av tillrinningen. Fågellivet är rikt både i vattnet och på strandängarna.

Bad och friluftsliv

Bad

Erstaviksbadet är ett kommunalt bad med fin sandstrand och stora gräsytor. klippor. Det är klassat som EU-bad, vilket innebär att särskilda krav ska uppfyllas.
Badplatser i Saltsjöbaden-Fisksätra

Handredskapsfiske utmed kusten

Du som utnyttjar det fria handredskapsfisket måste respektera fredningstider och bestämmelser om fredningsområden. Uppgifter om det finns bland annat i sjökort. Lax, öring, gös, ål och flera fiskarter måste också hålla visst minimimått för att fångas. Minimimåttet för gös och gädda är 45 cm. Det betyder att endast gädda och gös mellan 45 och 75 cm får tas upp samt max tre fiskar per person och dag. Begränsningarna ska skapa bättre förutsättningar för att hållbart fiske.

  • Tänk på allemansrätten vid det fria handredskapsfisket!
  • Respektera hemfridszonen och fiska inte inom tomt eller annans brygga!
  • Skräpa inte ner, ta hand om krokar och avslitna linor som kan vålla stor skada bland djur och sjöfågel!
  • Visa stor hänsyn mot yrkes- och husbehovsfiskare!
  • Undvik att fiska från små kobbar och skär under fåglarnas häckningstider!
  • Kom ihåg att för att annat fiske än med handredskap - till exempel med nät och ryssjor - finns särskilda bestämmelser!

Vill du fiska med nät?

Inom vissa vattenområden i Erstaviken och Baggensfjärden som Nacka kommun äger har medlemmar i Saltsjöbadens Fiskevårdsförening rätt att fiska med nät. Du kan alltså gå med i klubben om du vill få den möjligheten.

Kartan nedan visar översiktligt vilka områden det gäller (mörkt på kartan). Detaljkartorna visar områden vid inloppen till Neglingeviken och Vårgärdssjön där nätfiske inte är tillåtet.
Saltsjöbadens fiskevårdsförening

Om du har TDA-kort (trollning, dragrodd, angel) får du inom i delar av de områdena även fiska från båt med spö eller från isen. TDA-fiskekort går att köpa bland annat i många sportfiskeaffärer.

Fisket får inte bedrivas så att det hindrar sjöfarten. Det får inte heller bedrivas närmare bebyggd strandtomt än 50 meter.

Under perioden 15 april-15 juni är inget nätfiske tillåtet.

Miljötillståndet

För att vara ett så stort kustvattenområde nära Stockholm är Erstaviken ovanligt lite påverkad av utsläpp. Liksom i de öppnare delarna av Östersjön är halterna av kväve i vattnet avgörande för växtproduktionen.

Naturens utseende och trösklar i vattnet hindrar kväverikt vatten från andra delar av innerskärgården att tränga in.. Kvävehalterna är därför till och med lägre än i Ingaröfjärden. Tecken på övergödning är sällsynta.

Läs om klassning och miljömål för Erstaviken i VISS (Vatteninformation Sverige)

2011 gjordes en inventering av livet i vattnen runt Svärdsön. Delar av vattenområdet hör till Erstaviken.
Marin inventering av Svärdsön (PDF-dokument, 4,7 MB)

Efter ett lerskred i samband med vägbygge på Älgö gjordes 2012 en undersökning av sediment och ytvatten kring badplatser i Älgöviken. Resultaten tyder på att skredet inte har lett till ökade halter av metaller eller miljögifter på platserna.
Rapport från undersökningen (PDF-dokument, 2 MB)

Miljöinsatser

Införande av kommunalt vatten och avlopp på Älgö kommer att minska föroreningarna i Erstaviken ytterligare.

Sidan uppdaterades: