Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byggetablering i Nacka – så här gör du

Inom byggetablering finns flera delar som ska samverka och fungera. Utöver markupplåtelse (MU) krävs också tillstånd i form av en trafikanordningsplan (TA) och ofta även schakttillstånd (ST). Nacka kommun gör en bedömning av vad som ingår i respektive tillstånd. Den här guide syftar till att förenkla och förbättra tillståndsprocessen för entreprenörer, privatpersoner och andra som vill bygga i Nacka Kommun.
 1. Välj plats och kontakta kommunen med en förfrågan

  Du är välkommen att kontakta kommunen med din förfrågan om tid och plats, men det finns vissa saker du som sökande ska kolla upp innan. Sökande ska först kontrollera om ytan de tänkt använda är kommunens mark via webbkartan. Om Nacka kommun ej är markägare ska markägaren kontaktas då det behövs alltid tillstånd av denna för att använda marken. Sökande ska även kolla igenom taxan och vara medveten om kostnaden för etablering. Kontakta kommunen i god tid innan ni har planerat etablering, cirka 2–3 månader innan.

  Behövs fler tillstånd?

  Ska ni vara på platsen mer än ett år? Då kan ni behöva bygglov för bodar och containrar. Är marken ni vill etablera er på inom ett naturreservat eller innefattar det borttagande av träd/vegetation? Då kan särskilt tillstånd krävas. Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din ansökan.

  Det är viktigt att du kollar webbkartan och tillståndsguiden på Nacka.se så att du undersöker vem du behöver kontakta och vilka tillstånd du behöver söka. Om du har frågor kan vi, vid behov, guida dig, kontakta då: info@nacka.se

  Om ni har befintliga tillstånd ska detta även meddelas till kommunen.

  Observera att erhållet bygglov ej ger klart att börja bygga om det är så att man behöver ta vägen i anspråk, gräva i vägen eller på utfart mot allmän väg.

 2. Sök tillstånd hos polisen

  Om du vill använda allmän plats för din byggetablering ska du ansöka om polistillstånd, detta krävs enligt ordningslagen. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används. Tillståndet bör även innehålla information om eventuell avstängning av väg.

  Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och aktuell kommun. Sökande ansvarar för att söka tillstånd hos markägaren. Om denna ej är kommunens, men området är offentlig plats, så ska godkännande från markägaren bifogas i ansökan. Det är viktigt att dessa parter känner till byggetablering om det skulle uppstå frågor från närboende eller förbipasserande.

  Tänk på:

  • Att ansöka i god tid, helst minst två månader i förväg.
  • Att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med korrekta mått på den yta du söker tillstånd för samt total yta i kvadratmeter m2.
  • Att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften.
  • Planen för parkering av arbetsfordon och personalfordon ska specificeras i ansökan
  • Arbetsområdet ska vara för aktivt arbete, ej för parkering eller upplag av material.

  Här ansöker du om polistillstånd.

  Tips!

  Använd gärna kommunens webbkarta för att söka upp din plats. Du kan använda detta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.

 3. Trafikanordningsplan och Schakttillstånd

  Behöver du ha fordon på platsen eller omleda trafiken?

  Om byggetablering kräver plats för parkerade fordon eller om du vill stänga av en gata behöver du ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. I första hand hänvisar vi till befintliga parkeringar i området, enligt trafikregler och trafikföreskrifter. Meddela kommunen om du tänkt använda befintliga parkeringar för uppställning av fordon. Här ansöker du om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan. Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

 4. Information till omkringboende

  Vid lånande av Nacka kommuns mark förväntas du informera omkringliggande bostäder eller verksamheter om detta. Detta innebär att det ska sättas upp tydliga anslag med information om aktiviteten samt kontaktuppgifter till företaget eller du som utför arbetet. Det viktigaste är att respektera de boende och personer som uppehåller sig runt byggetableringen.

  Informationen till omkringliggande bostäder/verksamheter ska innehålla:

  • Vilket företag som bygger och vad syftet är med arbetet.
  • När och hur länge bygget ska ske på platsen.
  • Kontaktuppgifter till ansvariga på platsen.
  • Övriga uppgifter som bedöms vara viktiga för boende/verksamheter att veta.
 5. Säkerhet på platsen

  Det är viktigt att tänka på säkerheten på och runt etableringsplatsen så att det inte finns någon risk att någon kan skada sig. Detta ansvarar sökande för när polistillståndet har utfärdats och ytan används.

  Tänk på att:

  • Visa god hänsyn till trafikanter och deras säkerhet. Ta särskilt hänsyn till gångtrafikanter och personer med funktionshinder eller särskilda behov.
  • Kablar och annat material får inte vara i vägen och utgöra fara för trafikanter utan man ska säkert och tryggt kunna passera platsen.
  • Utrymningsvägar ska hållas fria och räddningstjänsten ska kunna komma fram på platsen.
  • Vägmärken, brandposter, gatubrunnar eller andra viktiga installationer får inte täckas över eller döljas.
 6. Avgifter för att använda allmän plats

  Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås. Avgiften är 870 kronor.

  Nacka kommun tar sedan också ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt rådande taxa, beslutad av Kommunfullmäktige. Här kan du se aktuell taxa. (PDF-dokument, 140 kB)

Sidan uppdaterades: