Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan av dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till kommunens miljöenhet. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.
 1. Vad betraktas som en dagvattenanläggning?

  En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

 2. Gör en anmälan!

  Ta fram blanketten för att se vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan. En karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området, en ritning av anläggningen och beskrivning av dimensioneringen samt ett program för egenkontroll måste finnas med. Observera att hela anläggningen, med till exempel rör, diken och infiltrationsytor, ska beskrivas.

  Anmälan av dagvattenanläggning Hämta blankett!


  Välkommen att kontakta miljöenheten om du har frågor om din anmälan eller är osäker på om en anmälan behöver göras.

 3. Vad händer sedan?

  En anmäld dagvattenanläggning registreras hos miljöenheten. Efter att anmälan behandlats är det normala att miljöenheten även fattar ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder.

  Genom att en anläggning anmäls får miljöenheten möjlighet att i framtiden kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet längs kusten.

  Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit.
  Se kommunens miljötaxa

 4. Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

  Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

  Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöenheten och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas.
  Läs om vattenverksamhet på länsstyrelsens webb

 5. Strandskyddsdispens behöver sökas separat

  Inom strandskyddat område behöver även strandskyddsdispens sökas för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs också av miljöenheten, separat från anmälan.

  Kartan här visar inom vilka områden strandskyddet gäller. Du kan öppna kartan i full storlek genom knappen nere till höger.

  Läs mer om strandskyddsdispens

Sidan uppdaterades: